Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва ...

Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва

Приключиха успешно първите технически дейности, свързани със запълването на газопровода IGB

Подготовката за въвеждане в комерсиална употреба на газопровода IGB напредва интензивно и от средата на месец юни по 182-километровото трасе текат тествания с тестови количества природен газ. Тестовите размери все още са 3 700 000 куб. м.

В първата фаза на тестванията газът беше подаван поетапно в посока Стара Загора – Комотини. Всички сектори са авансово продухани с азот за недопускане на влага и О2 в газопровода. Това е едно от наложителните механически условия при подготовка на инфраструктурата за въвеждане в комерсиална употреба.

В рамките на този стадий от тестванията целият газопровод действа под налягане, което се усилва последователно в сходство с утвърдената процедура за изпитване. Налягането, при което ще бъде експлоатирано оборудването след старта на комерсиалните действия, варира според от количествата превозен природен газ за съответния ден. Газопроводът IGB е планиран да работи при оптимално налягане до 75 бара.

Предстои същият развой на запълване с тестови количества природен газ да се случи и в газоизмервателната станция при гръцкия град Комотини. Съоръжението там е приключено на 96% - то е съвсем двойно като мащаб в съпоставяне със станцията при Стара Загора и това се отразява на нужното време за осъществяване на съответните тестови процедури.

Гръцката строителна компания АВАКС, която дава отговор за построяването на интерконектора, има ангажимент да извърши всички действия по техническия план на газопровода, в това число да приключи рекултивацията по цялата дължина на трасето, преди да сдаде обекта на плановата компания ICGB като сполучливо изпълнен. Процесът по рекултивация съставлява възобновяване на най-горния пласт на почвата по трасето на интерконектора, тъй че тя още веднъж да бъде обработваема. Към момента са възобновени 140 км от общо 182 км.

От административна позиция също има задължения за осъществяване преди старта на комерсиалната употреба, някои от които могат да бъдат изпълнявани редом с довършването на строителните и тестовите действия.

Проектната компания ICGB би трябвало да бъде сертифицирана като самостоятелен метафоричен оператор, с цел да има правото да експлоатира търговски интерконектора. За тази цел се чака мнение на Европейската комисия, което ще разреши на националните енергийни регулатори на България и Гърция - КЕВР и РАЕ, да издадат дефинитивно взаимно решение за сертификация. Това от своя страна ще наложи въвеждането на нова управническа конструкция на ICGB – в това число приемането на нов Устав и избор на членове на Управителен и Надзорен съвет.

Административни задължения преди въвеждане в употреба имат и други институции от българска страна: Дирекцията за народен строителен надзор, Министерство на вътрешните работи Групово дело ПБЗН - Главна дирекция " Пожарна сигурност и отбрана на населението”, Държавната организация за метрологичен и механически контрол (ДАМТН) - Групово дело ИДТН Главна дирекция " Инспекция за държавен механически надзор”, Министерство на околната среда и водите – Регионална инспекция за опазване на околната среда, Басейнова дирекция, Пътни ръководства и РЗИ. Действа към този момент основана работна група с представители на съответните институции, чиято цел е да откри ефикасен метод за редуциране на нормалните периоди, където е допустимо, за оптимално скорошна употреба на газопровода. Всички заинтригувани институции и експлоатационни сдружения са поканени да показват авансово мнения по въвеждане в употреба, тъй че преди подаване на заявление за издаване на позволение за прилагане всички инструкции да бъдат изпълнени в оптималната степен.

Допълнително би трябвало да бъде издадено и Разрешение за започване на лицензионна активност, за което належащо изискване е подписването на акт 15 за обекта. Разрешението за започване на лицензионна активност се издава от КЕВР и съставлява изискване за осъществяване на активността по транспорт на природен газ.

ICGB разчита на политическа поддръжка и целенасочени дейности в посока усъвършенстване на административните периоди, като редом екипите на плановата компания поставят всички старания физическото довеждане докрай на газопровода и осъществяването на функционалните проби да се случат допустимо най-бързо. Основната цел, към която са обединени напъните на всяко равнище, е въвеждането на IGB в комерсиална употреба да се случи в най-кратък период. Всички действия се правят при прецизно съблюдаване на условията за въвеждане на градежите в употреба и при осъществяване на изискванията на регулаторната рамка за сходни обекти.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се осъществя от смесеното капиталово сдружение „ АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, записано в България през 2011 година с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e сдружение, записано в Гърция, с акционери гръцката обществена газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

В сходство с устава си, „ АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде притежател на газопровода IGB, като прави финансиране на реализацията му, разпределение на преносния му потенциал и приемане приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в региона на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в региона на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и планов потенциал до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В взаимозависимост от пазарния интерес към прилагане на по-голям потенциал и опциите на прилежащите газопреносни системи, потенциалът е планиран да се усили до 5 млрд.м3/година, като следва развиването на пазара и по този метод позволявайки назад подаване (от България към Гърция) с в допълнение създаване на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за съгласие сред „ АЙ СИ ДЖИ БИ” АД и TAP AG по отношение на взаимни дейности по отношение на бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.

Източник: cross.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg