Община Плевен обявява конкурс за изработване на проект за скулптурна

...
Община Плевен обявява конкурс за изработване на проект за скулптурна
Коментари Харесай

Община Плевен обяви конкурс за идеен проект на скулптурна композиция „Двете сърнета” в парк „Кайлъка”

Община Плевен афишира конкурс за разработване на план за скулптурна комбинация „ Двете сърнета ” в парк „ Кайлъка ”. Идеята за възобновяване на фигурите на сърнетата, които се намираха до ресторант „ Пещерата ” и са благ спомен за мнозина, е на кмета Георг Спартански като част от напъните да се естетизира централната част на парка, която се стопанисва и ръководи от Община Плевен.

Конкурсът е открит, скришен и едноетапен. Жури ще номинира и награди 2 /два/ конкурсни плана.

Основното условие е композицията да съставлява две фигури на сърнета, с височина действителния растеж на животните, изпълнена в бронз. Проектантският колектив ще дефинира съществуването или неналичието на фундамент.

Регистрацията за присъединяване на конкурсните планове би трябвало да се показа в запечатан непрогледен плик от участника в Центъра за административно обслужване на жители, пл. „ Възраждане “ № 4, единствено с надпис: „ Двете сърнета “. При съществуване на други надписи върху плика, участникът не се позволява до състезанието.

Всеки участник показва: Заявление до Кмета на Община Плевен за присъединяване в състезанието /по образец/; Ситуация на композицията; Творческа биография на скулптора; Допълнителни материали – обяснителна бележка, фотомонтажи, вероятности и др.; Документи за обучение
и проектантска дееспособност /копие, заверено с „ Вярно с оригинала ” и подпис/.

Право на присъединяване имат скулптори с лични предложения от възложителя. Проектантският колектив следва да включва най-малко един ваятел и един проектант с проектантска дееспособност.

лица, взели участие в правенето на конкурсната програма; членове на журито, аварийните членове и свързани с тях лица според Закона за попречване и определяне на спор на интереси; лица, намиращи се в трудови или служебни правни отношения с възложителя или с член на журито.

Авторите на класирания преди всичко план ще получат премия в размер на 2000 лева и възлагане на осъществяване на проекта; а на класирания на второ място план – премия в размер на 1000 лева

Наградените планове стават владеене на Община Плевен при опазване авторските права на създателите.

Победителят в състезанието ще бъде избран от 9-членно жури в състав: зам.- кмет на Община Плевен, шеф Дирекция „ Хуманитарни действия “, 1 ваятел член на СБХ, 1 художник от ХГ „ Илия Бешков “, 2 архитекти – 1 от Община Плевен и 1 от Камарата на архитектите в България, 1 правист от Община Плевен, ръководителят на СБХ – Плевен, и 1 член на Обществено-експертния съвет по просвета. Определят се и трима аварийни членове. Журито се назначава със заповед на Кмета на Община Плевен и се афишира поименно в деня на журиране на плановете. Пликовете с имената на участниците в състезанието се отварят от ръководителя на журито обществено в наличието на медии. Решението на журито е дефинитивно и се афишира в 5-дневен период след предаване на плановете.

Финансовите параметри за осъществяване и монтаж на скулптурната комбинация са до 17000 лева Община Плевен обезпечава материала за разработване на скулптурната комбинация – бронз.

При подписване на контракта за осъществяване създателят, спечелил първа премия, получава предплатено заплащане в размер на 30% от сумата на плана.

При осъществяване на плана от глина в М 1:1 се организира второ журиране на плана и създателят получава идващите 50% от сумата. След привършване монтажа на композицията – последните 20%.

Конкурсните периоди текат от датата на оповестяване на състезанието – 5 юни 2023 год. Регистрация за присъединяване се прави до 5 юли 2023 година, до същата дата е и срокът за показване на пластичните планове в М 1:5 за журиране /Проектите се предават в Община Плевен на представител от отдел „ Култура и туризъм ” с приемно-предавателен протокол. На плановете се написва входящият номер от регистрацията за присъединяване без името на скулптора/.

Журирането ще се реализира от 5 до 10 юли 2023 г.; направата на фигурата от глина в М 1:1 – до 10 август 2023 г.; срокът за второто журиране е до 15 август 2023 г.; леенето от бронз – до 1септември 2023 г.; а монтажът на паметника ще се реализира до 10 септември 2023 година

Документи за регистрация се подават от член на проектантския екип в Центъра за административно обслужване на жителите – 5800 Плевен, пл. „ Възраждане ” № 4, или по пощата с противоположна квитанция.

Условията за осъществяване на състезанието и прилежащите към актуалните условия мостри се получават в стая № 15 на Община Плевен персонално против автограф от получилите лична покана скулптори.

Адрес за преписка и спомагателна информация:

гр. Плевен, пл. „ Възраждане ” № 2

Електронна поща: [email protected]

Лице за контакти: Стефка Григорова – шеф Дирекция „ Хуманитарни действия “, тел. 0876 134588; 0884 17 03 17;064/881 340.
Източник: darik.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg