Над 127 хил. безработни над 50-годишна възраст са започнали работа ...

Над 127 хил. безработни над 50-годишна възраст са започнали работа

Над 127 хил. души над 50 г. са започнали работа в периода 2019-2020 г.

Над 127 хиляди безработни над 50-годишна възраст са почнали работа вреалната стопанска система в срока 2019-2020 година Товапоказватданните вОтчетазаизпълнениена Националнатастратегиязаактивенживотнавъзрастнитехора засъщия срок, който беше утвърден от държавното управление.

Документът показва главните демографски наклонности, предизвиквания и подхванати дейности за поощряване на дейния живот на старите хора и в отговор на застаряването на популацията, показват от пресслужбата на кабинета.Още по тематиката

По Национална стратегия „ Помощ за пенсиониране “ за обезпечаване на поддръжка на безработни над 58-годишна възраст да придобият нужния за пенсиониране застрахователен стаж работа са почнали 868 души. По стратегия „ Асистенти на хора с увреждания “ е обезпечена претовареност на 914 безработни над 50-годишна възраст. Работни места за тази възрастова група са обезпечени и по други стратегии.

Данните в доклада показват, че през срока 2019-2020 година най-значимата демографска наклонност е процесът на застаряване. По данни на Национален статистически институт в края на 2020 година хората на 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21,8% от популацията на страната. В съпоставяне с 2019 година делът на популацията в тази възрастова група набъбва с 0,2 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-мощно изразен измежду дамите, в сравнение с измежду мъжете. Относителният порцион на дамите на възраст над 65 години е 25,3%, а на мъжете – 17,9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност измежду мъжете и като разследване от нея-на по-ниската междинна дълготрайност на живота при тях.

Източник: investor.bg