На ниво ЕС делът на брутното крайно потребление на енергия ...

На ниво ЕС делът на брутното крайно потребление на енергия

ЕС превиши целта си за възобновяема енергия за 2020 г.На равнище Европейски Съюз делът на брутното извънредно ползване на енергия от възобновими източници (ВЕИ-та) доближи 22% през 2020 година, демонстрират данни на формалната европейска статистика Евростат.

Това е с 2 процентни пункта над целевото равнище за 2020 година, както е включено в Директива 2009/28/ЕО за поощряване на потреблението на енергия от възобновими източници. Надвишената цел съставлява огромно достижение и значим крайъгълен камък по пътя на Европейски Съюз към климатичен индиферентност до 2050 година.

Директивата също по този начин дефинира национални цели за 2020 година, които са избрани, като се вземат поради отправната точка и общия капацитет за възобновими източници във всяка страна.

При разглеждане на националните цели 26 страни членки на Европейски Съюз съумяха да ги реализиран или даже да ги надвишат през 2020 година

Държавите членки, които доста надвишиха задачите си за 2020 година, бяха Швеция, Хърватия (и двете с по 11 процентни пункта) и България (със 7 процентни пункта).

За разлика от тях Франция не съумя да извърши заложената си за 2020 година цел за каузи ма възобновимите енергийни източници с 3,9 процентни пункта.

С повече от половината от брутното извънредно ползване на енергия от възобновими източници, Швеция е с надалеч най-голям дял измежду членките на Европейски Съюз през 2020 година (цели 60%), изпреварвайки Финландия (44%) и Латвия (42%).

В противоположния завършек на скалата с най-нисък дял на възобновимите енергийни източници са Малта (11%), следвана от Люксембург (12%) и Белгия (13%).

За България делът на възобновимите енергийни източници от брутното извънредно ползване на енергия е 23,3% през 2020 година - над междинното равнище на Европейски Съюз от 22,1%.

ВЕИ като % от общата енергийна консумация за 2020 година

Източник: bnr.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg