На 1.12.2022 г. експерти от Европейската комисия ще посетят Ямбол, ...

На 1.12.2022 г. експерти от Европейската комисия ще посетят Ямбол,

Предстоящо посещение на представители на ЕК в Ямбол във връзка с проекти, финансирани от ОПОС 2014 – 2020 г.

На 1.12.2022 година специалисти от Европейската комисия ще посетят Ямбол, с цел да се срещнат с плановете, осъществени от Община Ямбол по Оперативна стратегия „ Околна среда 2014 – 2020 “.

За задачата е планувана аудиенция на площадката на Пречиствателната станция за отпадни води в града, осъществена по план BG16M1OP002-1.005-0001 „ Интегриран план за водния цикъл на град Ямбол – създаване на Градски пречиствателни станции за отпадъчни води и довеждащ колектор, уголемение и реорганизация на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол – втора фаза “, както и посещаване на площадката на компостиращата апаратура на гр. Ямбол, осъществена по план BG16M1OP002-2.005-0014 „ Проектиране и създаване на компостираща апаратура за разделно събрани зелени и биоразградими боклуци на Община Ямбол “.

На срещата ще участват представители на Европейската комисия и на Управляващия орган на Оперативна стратегия „ Околна среда 2014 – 2020 “.

Двата плана бяха изпълнени през програмен срок 2014 – 2020 година с финансовата поддръжка на Европейския съюз посредством Европейския фонд за районно развиване и Кохезионния фонд, Оперативна стратегия „ Околна среда 2014-2020 година ”, от държавния бюджет на Република България и от Община Ямбол.

Общият размер на инвестицията за строителството на компостиращата апаратура е 3 702 737,60 лв.. Оперативна стратегия „ Околна среда 2014-2020 “ обезпечи посредством Европейския фонд за районно развиване 2 166 963,78 лв.. Държавният бюджет на Република България отпусна 382 405,37 лв. безплатна помощ. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 153 368,45 лв..

Общата стойност на план „ Интегриран план за водния цикъл на гр. Ямбол– създаване на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, уголемение и реорганизация на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол- втора фаза “ по контракт № BG16M1OP002-1.005-0001-C01/05.08.2016г., финасиран по Оперативна стратегия „ Околна среда 2014-2020г. “ е в размер на 44 419 346,93 лева.

Оперативна стратегия „ Околна среда 2014-2020 “ обезпечи посредством Европейския фонд за районно развиване и Кохезионния фонд 31 152 931,10 лв., от държавния бюджет на Република България – 5 497 576,08 лв. безплатна помощ. По плана е включено и неприемливо за финансиране Данък добавена стойност в размер на 6 635 318,92. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 133 520,83 лева.

Източник: novinata.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg