Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК),

Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), ...

Министерството на финансите продаде нов дълг за 200 млн. лева.


Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.06.2039 г.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при постигната среднопретеглена доходност в размер на 1,52%, съобщават от пресслужбата на ведомството.

Общият размер на подадените поръчки достигна 282,73 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,41.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 147 базисни точки.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 40%, следвани от застрахователните дружества с 26%, пенсионни и гаранционни фондове – 23%, инвестиционни посредници – 1%, и други инвеститори – 10%.

 

Източник: investor.bg