Изграждането на нова ядрена мощност е съвкупност,  както от политически

...
Изграждането на нова ядрена мощност е съвкупност,  както от политически
Коментари Харесай

Рестартирането на АЕЦ Белене“ и 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй“ изискват актуализиране пред АЯР. 8-ми блок засега е извън схемата

Изграждането на нова нуклеарна мощ е цялост,  както от политически по този начин и от механически дейности. Задължително е спазването на интернационалните актове в региона на нуклеарната енергетика,  на  Закона за безвредно потребление на нуклеарната сила (ЗБИЯЕ),  Закона за енергетиката, Закона за запазване на околната среда, Закона за устройство на територията, в това число 18 Наредби, които цифровизират закона и дефинират детайлните стъпки при лицензиране.  Политическата част включва процедури по ЗБИЯЕ като в избрани моменти дейностите могат да текат редом, тъй че да се редуцира времето по лицензионната процедура за създаване на нова нуклеарна мощ.  Това изясни заместник-председателят на Агенцията за нуклеарно контролиране (АЯР) в изявлението си на конференцията „ Развитие на нуклеарната енергетика в България – сюжети, опасности и вероятности “, проведена от Националния комитет на България в Световния енергиен съвет. Станимиров изясни също по този начин и на какъв стадий са плановете за създаване на нови нуклеарни мощности – 7-ми  и 8- ми блок на АЕЦ „ Козлодуй “ и АЕЦ „ Белене “ и какви са процедурите, които би трябвало да бъдат осъществени оттук насетне, с цел да има действително напредване напред. При това той подсети, че публично лицензионна процедура на нови нуклеарни мощности в България до
Всичко за Вашата сватба
момента не е провеждана изключително по актуалното законодателство и поради заварения статут на блоковете на АЕЦ „ Козлодуй “.  В тази връзка обаче заместник-председателят на АЯР подсети, че издаденият лиценз за работата на 5 и 6 блок на атомната централа е съвсем преполовен. Той подсети, че без значение от ширещото се в публичното пространство утешение за това, че блоковете могат да работят 30 години, издадените лицензии са за по 10 години и към този момент би трябвало да стартират да се приготвят анализите и документите за новата лицензионна процедура за идващия интервал от 10 години. Изискванията на АЯР Въз основа на наредбите на ЗБИЯЕ Министерски съвет приема Решение по принцип и Решения всъщност. Решението по принцип е израз на политическата воля. Такова е взето, както за 7-ми блок на АЕЦ „ Козлодуй “, по този начин и за плана „ Белене “, изясни заместник-председателят на нуклеарния регулатор. Решението всъщност е главното, което се взема въз основата на нуклеарната сигурност и радиационната отбрана, въздействието върху околната среда и физическата отбрана, оценката за социално-икономическото значение за построяването на АЕЦ за страната и за обособени райони. Също по този начин се прави оценка на радиоактивните боклуци и отработеното нуклеарно гориво, които се получават
Всичко за Вашата сватба
от работата на това оборудване.  Проектите на документи е решенията се внасят за разглеждане в Министерски съвет от Министерство на енергетиката.  При взимането на Решение всъщност към този момент би трябвало да е ясна технологията, която ще бъде употребена и е доста мъчно авансово да бъде казано, че ние ще построим два реактора без да могат да бъдат осъществени оценки на държанието на нуклеарното гориво, нуклеарната сигурност и изключително въздействието върху околната среда, изясни Борислав Станимиров. По думите му най-важната част от лицензионния развой е техническата част, в която са разказани поредно стъпките, през които би трябвало да премине един план, с цел да бъде лицензиран. „ Особеното е, че при прекосяване към последваща стъпка миналата би трябвало да е приключена. Тоест, стъпките са задоволително на брой, с цел да може да се каже още при първата стъпка дали даден план ще бъде утвърден или не “, сподели той. Вземането на Решение по принцип може да започва процедурата като към този момент може да бъде издадено Разрешение за избор на площадка, само че откакто заявителя  показа редица документи  като концептуално изложение на нуклеарното оборудване, план-задание за осъществяване на изследването (казва се ясно какви изследвания би трябвало да се извършат на
Всичко за Вашата сватба
площадката) и изложение на системата за ръководство на активността. „ Това са главните механически документи, само че с цел да се подаде заявление, заявителят би трябвало да показва своята финансова опция, техническа опция и човешки запаси “, изясни Станимиров. По думите му точно с  Разрешение за избор на площадка започва и  изпълнението на дейностите.  Същинската част е одобряването на площадката, за която заявителят би трябвало да извърши стратегия за обследването й и да показа прелиминарен разбор за сигурността на нуклеарното оборудване, както и съответни стратегии, изисквани от нуклеарния регулатор. „ Както стана ясно в България по тази процедура има към този момент утвърдени две площадки – Козлодуй и Белене. Разликата е тази, че на площадката на Козлодуй има утвърдена площадка за един – 7-ми блок “, вметна в хода на изявлението си Станимиров. Следващата стъпка от лицензионния развой по думите му е Разрешението за планиране. Когато бъде утвърдена площадката лицензиантът може да подаде заявление за Разрешение за планиране като показа: техническо задание за планиране, изложение на системата за ръководство на активността “ изясни той. Тази част от процедурата включва и други значими документи, стана ясно от обяснението му.   Що се отнася за Разрешение за планиране на  8-ми блок, заместник-председателя
Всичко за Вашата сватба
на АЯР беше безапелационен – процедурата за осми блок в Козлодуй би трябвало да стартира през цялото време. „ Когато приказваме за 7 и 8 блок във всички остава усещането, че има площадка за двата  блока. Физически я има, само че чисто юридически я няма “, сподели той. Освен това, съгласно него е доста мъчно редом построяването на два блока. „ Специално за България. В Турция по едно и също време построяват четири, само че там е друга обстановката “. „ Най-добре от лицензионна позиция  е 7 и 8 блок да бъдат разграничени като обособени планове, с цел да може процесите да вървят по-гладко “, счита Станимиров.   След издаването на Разрешение за планиране идната стъпка е Заповед за одобрение на плана, което се счита за една от най-съществените от лицензионния развой на АЯР. Едва по-късно идва Разрешение за строителство, което се счита за една от късите процедури. Следващ стадий, само че откакто бъде издигнат обекта е издаването на Разрешение за въвеждане в употреба. Преди да се пристъпи към издаване на това позволение обаче би трябвало да има решение на Министерски съвет по Виенската спогодба за нуклеарна щета и съществуване на финансова гаранция, позволение за прилагане на градежа, стратегия за
Всичко за Вашата сватба
въвеждане в употреба, резултати от инспекции и тествания, техническа експлоатационна документи като най-много  развой лишава от 1 до 2 години, изясни Станимиров, като разясни и опциите в законодателството по този развой. Последният стадий е лицензията за употреба, който изисква финален разбор на сигурността, както и спомагателна документи. От позиция на процедурата по лицензиране заместник-председателя на АЯР прегледа и сегашния статут на плановете за АЕЦ „ Белене “, 7-ми блок на АЕЦ „ Козлодуй “ и спряганата опция за 8-ми блок. Проектът за АЕЦ „ Белене “  и опцията за рестартиране „ Това е планът, който е стигнал най-високо равнище във връзка с  извършените лицензионни дейности до прекъсването на плана “, изясни Борислав Станимиров. „ Решението за Белене е взето по принцип през 2004 година Разрешението за планиране е издадено през 2007 година. Тоест, има три години сред Решението по принцип и Разрешението за планиране. Трябва да се има поради, че планът „ Белене “ има изключително развиване в годините, тъй че имаше изясненост какъв е плана, за дейностите “, сподели той в обяснението за времето от 3 години от старта на процедурата. „ Направено е изследване на площадката, Оценка на въздействието върху околната среда, всички публични разисквания, а  Решението всъщност е взето през април 2005 година, т.е. една година след Решението по принцип. Това Решение всъщност е последният стадий преди Разрешението за строителство. Разрешение за строителство не може да бъде издадено, в случай че няма Решение всъщност “, сподели Станимиров като добави, че законодателството дава задоволително време до момента в който текат тези процеси и за осъществяване на редица оценки, а също и на Оценка на въздействието върху околната среда. Кратката история на плана във връзка с лицензионната процедура в действителност стартира от 2024 година от разрешението за избор на площадка,  продължава през 2006 година със  заповед за одобрение на площадка и  разрешение за планиране през 2007 година до  2012 година, когато активността на плана е прекъсната от Министерски съвет. Документите с искане за одобрение на плана са подадени през 2012 година. „ От 2008 година до 2012 година на практика АЯР приключи процеса по плана Белене и имаше подготвеност за издаване на Заповед за одобрение на този план. Виждате, че от 2008 година до 2012 година са четири години, през които е осъществявана оценка на плана, в това число и самостоятелните оценки от външен реализатор, оценката за разбор на сигурността бе огледана от Международната организация. За тези 4 години АЯР имаше подготвеност да утвърди този план, в случай че не се беше случило малко преди този момент решението на Министерски съвет за преустановяване на дейностите по плана. Това решение анулира всички предни решения, в това число и Решението по принцип и Решението всъщност “, сподели Станимиров.  Той разяснява и опцията за рестартиране на плана за АЕЦ „ Белене “ като се спря и на дейностите на държавно управление и народни представители през идващите години до юни 2018 година и последващите дейности до в този момент. „ През юни месец 2018 година Народното събрание взе решение по обновяване на търсенето на опция за създаване на АЕЦ „ Белене “ взаимно със стратегически вложител без даване на държавни гаранции. С това решение Народното събрание предложи на Министерски съвет да предприеме дейности за анулация на решението си от март 2012 г. През 2018 година Министерски съвет извърши рекомендацията като фактически одобри решение за анулация на решението за анулация на плана за АЕЦ „ Белене “,  (т.е. за връщане на правото на Решението по принцип и на Решението всъщност б.р.)  Независимо от това, т.е. през 2018 година планът можеше да се размрази (не знам за кой път вече), само че това е ситуацията и до момента. Въпреки това и до момента не е налице решение за обновяване на лицензията и лицензионната процедура пред АЯР “, изясни Станимиров. Заместник-председателя на нуклеарния регулатор изрази мнението на институцията (заявена още през 2018 година пред енергийното министерство и НЕК), че по принцип лицензионната процедура би трябвало да продължи оттова, откъдето е спряна. С едно конкретизиране – от момента на повторното решение на Министерски съвет за анулация на предходен собствен акт са минали 6 години, а все още те към този момент са 11. През това време вследствие на събитията към АЕЦ „ Фукушима “ „ настъпиха  в нормативните условия, както в България, по този начин и на интернационално равнище. Затова при прегледа на оценката ще би трябвало да се отчетат настъпилите промени в интервала от над 10 години, в които планът беше спрян и, в случай че заявителят възобнови настояването да рестартираме процедурата, би трябвало да показа Анализ на сходството на плана със актуалните условия “. „ Българското законодателство все още е хармонизирано с европейските документи и интернационалните. Тоест, след „ Фукушима “ се появиха нови цели за сигурност, нови изисквания  при построяването на АЕЦ.  Какво би трябвало, с цел да се възобнови процедурата?  Трябва да се завърши с активността по разглеждане на плана, издаване на Заповед  за плана и одобряването й, позволение за строителство и въвеждане в употреба, лицензиране.  Това са стъпките, които следва да бъдат извървяни. Те обаче не могат да се случат от единствено себе си. Изискват дейности и то тъкмо дейности, с които да се извърши лицензианта. Разрешението за строителство  трябва да се получи от  лицензианта “, съобщи заместник-председателя на нуклеарния регулатор. Той  уточни, че „ все още на преустановяване лицензиант е  НЕК,  само че може да бъде и различен при съблюдаване на процедурите по предаване “. 7-ми блок на АЕЦ „ Козлодуй “ Площадката за 7-ми блок на АЕЦ „ Козлодуй е избрана за така наречен  „ Втора атомна “, а решението на Министерски съвет е взето през 2012 година и то  незабавно по-късно за анулация на плана за Белене.  „ Решението за одобрение на отчета по Оценка на въздействието върху околната среда е обжалвано пред Върховен административен съд и влиза в действие през 2018 година. Тогава от „ Нови мощности “ е поискано позволение за одобрение на площадката. „ Факт е, че Министерски съвет към момента не е приел Решение по реализиране на построяването на новата нуклеарна мощ всъщност. Независимо от това обаче, Народното събрание одобри решение за създаване на 7 и 8 блок и то с съответен механически планове, което е много изключително като решение, доколкото е доста конкретизирано с план, който би трябвало да се построява. Това решение на Министерски съвет е обжалвано пред Конституционния съд.  Продължаването на дейностите значително зависи от решението на Конституционния съд “ сподели Станимиров.  Той посочи, че през 2013 година е издадено Разрешение за избор на площадка, а през 2020 година – Оценка на въздействието върху околната среда. Заместник-председателя на нуклеарния регулатор при прегледа на събитията заключи, че лицензирането „ зависи все от външни фактори, а не от лицензиант, оператор, или регулатор “. По отношение на 8-ми блок той още веднъж повтори тезата, че „ той е настрана оборудване, доколкото площадката не е лицензирана за него. Трябва още веднъж да се мине през цялата процедура “., сподели той. На процедура страната ни има желание за създаване на  2 блока в Белене и 2 блока в Козлодуй. По отношение на лицензирането „ Беленския план е на първо време. Той е достигнал съвсем върха на пирамидата и следва единствено одобрение на площадка. 7-ми блок е на стадий утвърдена площадка “ и се беседва за подписване на контракт с „ Уестингхаус “. Няма проблем  да бъде издигнат на избраната площадка, защото и  Оценка на въздействието върху околната среда е съгласуван за  АР 1000.  Както означи Станимиров няма по какъв начин обаче да бъде прескочен който и да е стадий от процедурата по лицензиране. Няма по какъв начин да бъде прескочен стадий планиране и то планиране тъкмо за тази площадка на АЕЦ „ Козлодуй “. Тоест, в случай че започват процесите за 7-ми блок ще започват от Разрешение за планиране с всички документи, които би трябвало да бъдат показани, със съответна преоценка на площадката, защото са минали много години “. По думите му това значи - актуализиране.  „ Проектните условия би трябвало да бъдат обновени все още на искане на позволение “. „ 8-ми блок е отвън тази скица. Тоест, с цел да тръгне ще би трябвало да е от Разрешение по принцип за създаване на 8-ми блок. Това е обстановката с трите плана “, заключи заместник-председателят на Агенцията за нуклеарно контролиране.    
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg