Европейската комисия прие днес споразумение за партньорство с България на ...

Европейската комисия прие днес споразумение за партньорство с България на

ЕК одобри 11 млрд. евро за България до 2027 година

Европейската комисия одобри през днешния ден съглашение за партньорство с България на стойност 11 милиарда евро. Споразумението дефинира капиталовата тактика на страната в региона на политиката на доближаване за срока от 2021 до 2027 година.

Това са средствата от еврофондовете, които са разнообразни от тези, които страната ни ще получи по Плана за възобновяване и напредък. Споразумението за партньорство с България обгръща 10 национални стратегии. Средствата по финансирането им ще дойдат от Европейския фонд за районно развиване — ЕФРР, Европейския обществен фонд плюс — ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за обективен преход — ФСП и Европейския фонд за морско дело, риболовство и аквакултури — ЕФМДРА.

Екологичният преход и понижаване на енергийната взаимозависимост

2,4 милиарда евро от ЕФРР и Кохезионния фонд ще оказват помощ на България да реализира задачите си в региона на климата. 600 млн. евро ще оказват помощ за увеличението на каузи на възобновимите енергийни източници на 27% от общото ползване на енергия, както и за намаляването на потреблението на енергия и излъчванията на парникови газове в публичните здания.

Финансирането от ЕФРР ще се употребява и за преработване на 70% от всички боклуци от опаковки. Инвестициите също по този начин ще бъдат ориентирани към намаляването с повече от една трета (най-малко 35%) на каузи на популацията, живеещо в риск от естествени бедствия, като наводнения или горски пожари. Фондът за обективен преход ще даде 1,3 милиарда евро, с цел да се подсигурява обществено и стопански резистентен преход. Фондът ще усъвършенства потенциала на засегнатите територии за по-добро потребление на енергията от възобновими източници.

Настигане на Европейски Съюз и поддръжка за най-уязвимите райони

Средствата ще оказват помощ на България да усъвършенства главната си инфраструктура, изключително в районите, в които вложенията в инфраструктурата са незадоволителни или липсват. Почти половината от общото финансиране по линия на политиката на доближаване (4,2 милиарда евро) ще бъде вложено в Северозападния, Северния централен и Североизточния региони, в това число под формата на съфинансиране за построяването на тунела " Шипка " — първият тунел, който ще минава през Стара планина.

Очаква се също по този начин поддръжката на Европейския съюз за удобната бизнес среда да усили каузи на новаторските дребни и междинни предприятия от 27,2% през 2016 година на 32% през 2026 година — те ще основат работни места и ще допринесат за развиването на българската стопанска система. Работни места на бъдещето: По-социално приобщаващ и съгласуван с цифровите технологии пазар на труда.

България ще влага 2,6 милиарда евро от ЕСФ+ за възстановяване на достъпа до претовареност, повишение на уменията, с цел да могат хората сполучливо да се ориентират в двойния екологичен и числен преход, както и гарантиране на еднакъв достъп до качествено и приобщаващо обучение и образование.

Това включва 315 милиона евро за поддръжка на младежката претовареност и 630 млн. евро за ограничения за обществено приобщаване, от които 136 милиона евро са планувани за битка с детската беднотия. 221 млн. евро ще бъдат ориентирани към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, да вземем за пример ромите.

Благодарение на финансирането от Европейски Съюз ранното отпадане от учебно заведение се чака да намалее от 12,8% на 7% до 2030 година. Очаква се присъединяване на възрастните в образователни действия да нарасне от 24,6% на 35,4%, до момента в който заетостта се чака да се усили от 73% на 79%. Населението, изложено на риск от беднотия и обществено изключване, се чака да намалее с 0,8 млн. души (от 2,3 на 1,5 млн. души).

България се стреми да надвиши задачата, заложена на срещата на върха в Порто, във връзка с нивото на претовареност, а броят на хората, изложени на риск от беднотия и обществено изключване в страната, следва да намалее с съвсем 800 000.

Устойчиво риболовство и устойчиви аквакултури

ЕФМДРА ще влага към 84,9 милиона евро в по-устойчиво риболовство и възобновяване и запазване на водните биологични запаси в Черно море. Подкрепа ще бъде предоставена и за развиването на резистентен бранш на аквакултурите и преработвателен бранш, в това число на локалните общности, занимаващи се с риболовство и аквакултури, както и за използването на интернационалното ръководство на океаните.

Всички дейности, които получават поддръжка, ще допринесат за задачите на общата политика в региона на рибарството, както и за основните цели на политиката на Европейски Съюз, обрисувани в Европейския зелен пакт, тактиката " От фермата до трапезата " и тактиката за биологичното многообразие.

Споразумението за партньорство с България е дванадесетото съглашение за срока на финансиране 2021—2027 година след към този момент признатите за Гърция, Германия, Австрия, Чехия, Литва, Финландия, Дания, Франция, Швеция, Нидерландия и Полша.

Източник БНТ

Източник: epicenter.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg