Дневник пубикува обръщение на Съюза на съдиите в България относно ...

Дневник пубикува обръщение на Съюза на съдиите в България относно

Съдиите в България не подкрепят полската съдебна "реформа"

" Дневник " пубикува послание на Съюза на съдиите в България по отношение на взетото решаване на Пленума на Висш съдебен съвет да се изрази позиция " въздържал се " по предлагането на Изпълнителния ръб на Европейската мрежа на правосъдните съвети (ЕМСС) за изключване от Мрежата на Националния съвет на правосъдната власт на Полша (НССВП).

Предложението е направено с оглед провежданата от няколко години " реконструкция " на правосъдната система в Полша, в границите на която е изменен съставът на Конституционния съд и са назначени лоялни към ръководещото политическо болшинство конституционни съдии, изменен е методът на избиране на членове на Висшия съвет на правосъдната власт и неговите членове към този момент се излъчват от
политическото конституционно болшинство, подменен е съставът на Върховния съд и са основани в рамките му нови камари със съдии, назначени от новия Съвет на правосъдната власт, изменен е методът на избиране на ръководители на съдилища и същите към този момент се назначават от министъра на правораздаването, образувани са десетки дисциплинарни производства против съдии, критикуващи по този начин осъществяваната " реконструкция ". Несъответствието на по този начин осъществените смени в правосъдната система на Полша с интернационално наложените стандарти за самостоятелност на правосъдната власт и върховенството на правото е открито в редица решавания на Европейския съд за правата на индивида и Съда на Европейския съюз.

Въз основа на по този начин осъществената " реконструкция " и методът на структуриране и деяние на Висшия съвет на правосъдната власт на Полша, Изпълнителният ръб на ЕМСС оферира същият да бъде изключен като член на ЕМСС, доколкото същият съвет към този момент не може да бъде считан за самостоятелен от изпълнителната власт, а Европейската мрежа на правосъдните съвети, според своя правилник, сплотява съвети на правосъдната власт, които са самостоятелни от изпълнителната и законодателната управляващи и които са виновни за
обезпечаване на поддръжка към правосъдните управляващи, предоставящи без значение правосъдие.

Уважаеми дами и господа,

Съюзът на съдиите в България, като най-остарялата и най-огромна съдийска организация в страната, се обръща към Вас, с цел да изрази своето откровено отчаяние от взетото от българския Висш правосъден съвет на пленарно му съвещание от 7.10.2021 година решаване да изрази позиция " въздържал се " по предлагането на Изпълнителния ръб на ЕМСС за изключване на НССВП. С сегашното послание бихме се пробвали и да разбираем за какво точно такова решаване беше взето, както и да заявим безапелационната си позиция, че това решаване не може да бъде счетено за представително за отношението на българските съдии към нарушаването на съществени правила и ценности като независимостта и несменяемостта на съдиите и правовата страна в Република Полша.

Както към този момент сме отбелязвали в предишна наша декларация Висшият правосъден съвет на България в неговия пленарен състав наново отхвърля да изрази съпричастност към общите старания на останалите европейски правосъдни съвети дружно да отстояват независимостта на правосъдната власт в отделните членуващи в ЕМСС страни. Пленумът на българския Висш съдебен съвет, в предишен негов членски състав, избра да се въздържи при взимане на решаване за заледяване на участието на висшия кадрови орган на правосъдната власт на Република Турция в ЕМСС, а няколко години по-по никое време, на 13.09.2018 година болшинството от сегашните членове на Пленума на Висш съдебен съвет одобри също по този начин позиция " въздържал се " при тогавашното гласоподаване за заледяване на участието на Националния съвет на правосъдната власт на Полша.

Бихме искали да подчертаем, че според настоящото българско законодателство в 25-членния Висш правосъден съвет единствено 6 са членовете, които са съдии, избрани от съдийската общественост в директни избори. Пленумът на Висшия правосъден съвет има компетентността, както да съставлява правосъдната власт освен в България, само че и отвън граница, в това число и в ЕМСС, по този начин и да взема решение общи за съдиите и прокурорите казуси като отправянето на оферти до държавния глава за назначение на ръководители на Върховния касационен съд и Върховния ръководен съд и на основния прокурор, управляването на имуществото на органите на правосъдната власт, осигуряването на първичното и текущото образование на съдии и прокурори. Съдиите, избрани от съдии за членове на Висшия правосъден съвет, обратно на наложените интернационалните стандарти, нямат болшинство даже в 14-членната Съдийска гилдия на Висшия правосъден съвет , която има компетентността да взема решение казусите по назначението, повишението и дисциплинарната вина на съдиите и ръководителите на съдилища.

Многократно авторитетни интернационалните институции са отправяли препоръки към България за осъществяване на структурна реконструкция на Висшия правосъден съвет за привеждането му в сходство с възприетия стандарт за болшинство в него на съдиите, избрани от своите сътрудници. Тези препоръки остават неизпълнени от българските управляващи.

Съюзът на съдиите в България десетки пъти е изразявал позиция, че структурата на Висшия правосъден съвет, съгласно която избираните от конституционно показаните партии членове са равни по брой на избираните от съдиите и прокурорите членове, е една от главните аргументи за дефицитите в региона на върховенството на правото в страната ни. Няколко пъти организацията ни е призовавала членовете на сегашния състав на Висшия правосъден съвет да подадат оставки, заради редовно несъблюдение на конституционно предоставените им отговорности за администриране на правосъдната власт в полза на жителите на Република България и за отбрана на съдийската самостоятелност и самоуправление.

Като отчитаме по този начин посочените несъответствия на структурата на българския Висш правосъден съвет с откритите на интернационално равнище стандарти, както и демонстрираните неведнъж от болшинството от неговите членове дейности, компрометиращи независимостта на правосъдната власт, изразяваме позиция, че решаването да не бъде подкрепено предлагането на Изпълнителния ръб на ЕМСС за изключване на основания след по този начин наречената " реконструкция " на правосъдната власт в Полша върховен правосъден съвет, не отразява действителното отношение на професионалната съдийска общественост в България. Ние сме европейски съдии, зачитаме трайната процедура на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд за правата индивида и няма по какъв начин да приемем, че Националният съвет на правосъдната власт на Полша като метод на основаване и действие е самостоятелен от политическата власт орган и би допринесъл за осъществяването на задачите на Европейската мрежа на правосъдните съвети, като неин член.

Както към този момент посочихме в декларацията ни от 14.09.2018 година, ние сме напълно съпричастни към битката на нашите сътрудници съдии и прокурори от Полша, страна с толкова близко минало и просвета до нашата. Тяхната битка е насочена към отстояване на върховенството на правото в целия Европейски съюз, доколкото тя е в отбрана на правила, без които общото пространство на независимост и сигурност не би могло да съществува.

Уважаеми членове на Европейската мрежа на правосъдните съвети, обръщаме се към Вас с апел да обърнете внимание на към този момент систематичното възпиране от страна на болшинството от членовете на българския Висш правосъден съвет да са съпричастни към общите старания на останалите правосъдни съвети, членове на Мрежата за отстояване на общи стандарти за самостоятелност и положително ръководство на правосъдните управляващи в Европа.

Надяваме се, че с сегашното послание сме наистина ли пояснение за тази позиция на правосъдния ни съвет.
Изразяваме подготвеност за съдействие при положение, че идентифицирате нужда от инспекция наистина ли структурата и активността на Висшия правосъден съвет на Република България му разрешават пълноценно да извършва правата и отговорностите си като член на Европейската мрежа на правосъдните съвети.

От името на УС на ССБ:
Татяна Жилова

Рубриката “Анализи ” показва разнообразни гледни точки, не е наложително изразените отзиви да съответстват с публицистичната позиция на “Дневник ”.

Източник: dnevnik.bg