Държавният глава Румен Радев подписа указ, с който връща за ...

PromoMall.bg
Държавният глава Румен Радев подписа указ, с който връща за

Президентът наложи вето на промени в Закона за енергетиката

Държавният глава Румен Радев подписа декрет, с който връща за ново разискване Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, признат от 48-ото Народно заседание на 12 януари 2023 година, оповестиха от прессекретариата на президента.

" Споделям устрема за промени на настоящата нормативна уредба в сферата на енергетиката, които би трябвало да насърчат конкуренцията и да подсигуряват доставките на електрическа енергия на най-конкурентни цени. Уредбата следва да бъде в сходство с условията на правото на Европейския съюз в сферата на енергетиката и да обезпечи нови благоприятни условия за стопанска самодейност. С § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, признат от 48-ото Народно заседание на 12 януари 2023 година (ЗИД на ЗЕ), не се подсигурява това сходство, а се стига до отклоняване от общоевропейската уредба, като се препятстват нейните социално-икономически изгоди в България. С наредбата се планува до края на 2023 година финансовият сетълмент, изготвян от електроенергийния систематичен оператор, да се прави на времеви период от един час.

Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 година за определяне на насоки за електроенергийното балансиране открива насоките за електроенергийно балансиране и планува общ за целия Европейски съюз набор от механически, експлоатационни и пазарни правила, които уреждат работата на балансиращите пазари и тяхното консолидиране. В член 53, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2017/2195 е посочено, че в период три години от влизането в мощ на Регламента всички оператори на преносни системи „ стартират да ползват срока за споразумяване на несъответствията от 15 минути във всички зони за сформиране на графиците, като подсигуряват, че всички граници на единичния пазарен срок съответстват с границите на срока за споразумяване на несъответствията ". Комисията за енергийно и водно контролиране посредством дерогация е предоставила изключение от това обвързване, само че не по-късно от 31 декември 2022 година От 1 октомври 2022 година в България операторът на електропреносната мрежа и операторът на борсов пазар са въвели 15-минутния срок за споразумяване на небалансите и 15-минутни артикули за търгуване на пазара в границите на деня.

Задължение за въвеждане на срок за споразумяване на несъответствието от 15 минути е в мощ и според Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година по отношение на вътрешния пазар на електрическа енергия. Според член 8, пар. 4 от този правилник „ към 1 януари 2021 година периодът за споразумяване на несъответствието е 15 минути във всички зони за сформиране на графици, с изключение на в случай че регулаторните органи са дали дерогация или освобождение ".

Задължителното балансиране за 15 минути е въведено след подробен разбор на системите в 36 страни, огромна част от които от Европейския съюз. Прилагането на 15-минутните срокове за балансиране способства за по-доброто потребление на съществуващите междусистемни електропроводи, по-големи размери на износа на електрическа енергия от България към прилежащите страни, по-добро равнище на честотното контролиране, по-активно присъединяване на търговците в балансирането на системата, възстановяване на прогнозирането и понижаване на цените на балансирането. Те са от изгода както за електроенергийната система, по този начин и за комерсиалните участници и имат позитивен публичен резултат.

С § 24 от ЗИД на ЗЕ е призната наредба, която се отклонява от посочените правила на Регламент (ЕС) 2017/2195 и Регламент (ЕС) 2019/943. Тя отсрочва към този момент въведеното в България наложително балансиране за 15 минути и връща сетълмента, осъществяван на времеви период от един час. Ако периодът на сетълмент не е оптимално покрай часа на доставка, резултатът ще е по-неточно прогнозиране от страна на комерсиалните участници и отчитане на по-високи количества търговски небаланси. Вследствие на това операторът ще осъществя по-високи разноски за регулиращи мощности и може да се стигне до понижение на водните ресурси в огромните язовири. Увеличението на разноските за контролиране на оператора ще докара и до по-висока цена на балансиращата енергия, което ще бъде с неподходящ финансов резултат за потребителя. Търговският експорт и обменът на електрическа енергия с други страни също ще бъдат наранени.

Стабилността на правната уредба и поредното законово контролиране са измежду признаците на правовата страна, която изключва приемането на законодателни актове в несъгласие с правила от по-висш сан. По изложените претекстове практикувам правото по член 101, алинея 1 от Конституцията на Република България да върна за ново разискване наредбата на § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, признат от 48-ото Народно заседание на 12 януари 2023 година ", написа в претекстовете на ветото, наложено от Президента./БГНЕС
Категории:Тагове:

Източник: bgnes.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР

PromoMall.bg