Към настоящия момент енергетиката, като сектор от комуналните услуги, е

Към настоящия момент енергетиката, като сектор от комуналните услуги, е ...

COVID 19 има ограничен неблагоприятен ефект върху дейността на групата БЕХ.Към настоящия момент енергетиката, като сектор от комуналните услуги, е по-слабо засегнат в сравнение с други сектори като търговията на дребно и туризмът. Въпреки това отчитаме възможността за възникване на пазарен риск. Такава е оценката за реалното или потенциално влияние на COVID 19 върху дейността на "Български енергиен холдинг" ЕАД и неговите дъщерни дружества, става ясно от писмо на компанията до "Българска фондова борса" АД и Комисията за финансов надзор.

"Български енергиен холдинг" ЕАД е холдингово дружество, което обединява компании, развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия; пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища. То е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи. Дружествата от групата на БЕХ са в основата на енергийния сектор в България, като общо произвеждат около 60% от електроенергията в страната от микс от ядрени, лигнитни и хидроенергийни източници и гарантират доставките на природен газ и въглища.

В момента БЕХ и дъщерните фирми поддържат нормалния си ритъм на работа в условията на бързо разпространяващия се COVID 19, спазвайки Закона за мерките и действията по време на извънредно положение и заповедите на Министерския съвет и отделните министерства в тази връзка, рапортуват от компанията майка.  Всички производители на ел.енергия от структурата на БЕХ работят без прекъсване и осигуряват необходимото количество ел.енергия по сключени договори, изпълняват квотите, предназначени за регулирания пазар и стриктно спазват ангажиментите си към Европейската комисия по дело АТ.39767 БЕХ - Електричество за продажба на определени количества ел.енергия с цел осигуряване на ликвидност на "Българска независима енергийна борса".

Продължителният период на занижена икономическа активност вероятно ще се отрази в посока на по-ниско търсене на електроенергия и природен газ и на по-ниска нестабилност на цените на едро, отбелязват от холдинга. Евентуален спад на производството на ел.енергия  и на природен газ и свиване на приходите и печалбите на дъщерните дружества, може да доведе до преразглеждане на корпоративната стратегия по отношение на инвестиционната дейност, както и  оптимизиране на разходите.
"В заключение считаме, че до момента COVID 19 има ограничен неблагоприятен ефект върху финансовото състояние и ликвидността на БЕХ и дружествата от неговота структура", завършва съобщението от "Български енергиен холдинг" ЕАД. Остойностяването на съществуващите рискове е трудно приложимо към настоящия момент, затова от компанията майка ще поискат от всяко от дъщерните дружества да направи оценка на реалното или потенциално влияние на COVID 19 върху дейността му.

Тази информация ще бъде публично оповестена на инвеститорите, клиентите и партньорите на БЕХ и дъщерните му дружества. Припомняме, че "Български енергиен холдинг" ЕАД има издадени три емисии еврооблигации, които са листвани на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin).

Източник: banker.bg