Бизнесът предупреждава, че отНационалната програма „Дигитална квалификация“ ще се облагодетелства

Бизнесът предупреждава, че отНационалната програма „Дигитална квалификация“ ще се облагодетелства ...

До програмите за дигитализация има достъп много тесен кръгБизнесът предупреждава, че отНационалната програма „Дигитална квалификация“ ще се облагодетелства тесен кръг заинтересовани страни.

Стопанската камара подкрепя разработването и бъдещото изпълнение на Националната програма, която щедопринесе за засилване на връзката между образованието, научните изследвания, работодателите и различните институции в системата на образованието, включително и тези на европейско ниво, в областта на дигиталните технологии и изкуствения интелект. От друга страна обаче в програмата са посочени като бенефициенти тесен кръг заинтересовани страни.

В противоречие с това в текста на програмата е записано, че очакваните резултати категорично включват участие на представители на бизнеса.Цитат от програмата:„Привлечени представители от бизнеса като преподаватели и водещи практически занятия на студенти във висшите училища. Привлечени представители от бизнеса като учители (в т.ч. по практическо обучение) в системата на училищното образование.“Но като бенефициент бизнесът не е посочен.

Като показател за изпълнение на програмата и индикативен параметър е заложено„изградена платформа за сътрудничество и създадена мрежа (от преподаватели, учители и представители на бизнеса) за споделяне на опит, за управлениенацелия процес, вкл. и издаване квалификационни сертификати на преминалите обучение.“

Общото впечатление от програмата е, че е заложено участие на бизнеса във всички дейности, процеси, параметри за оценяване и очаквани резултати. От друга страна не се уточнява и регламентира какво точно ще бъде участието на бизнес организациите, в частност на национално представените работодателски организации. Също така и други обучаващи организации имат богат опит в провеждане на обучения на възрастни и повишаване на квалификацията в рамките на ученето през целия живот.

Бизнесът предлага при разработване на методическите материали и учебните програми да бъдат включени представители на бизнеса и неправителствените организации. Както и при разработване на иновативни подходи и на съвременни платформи за обучение. Също така национално представените работодателски организации да бъдат включени в контрола на качеството на провеждането обучение.

Източник: banker.bg