Министерският съвет прие решение за учредяване на безвъзмездно право на

Министерският съвет прие решение за учредяване на безвъзмездно право на ...

Отчуждиха имоти за жп пътя София-Плодив.


Министерският съвет прие решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост с площ 675 кв. м. Той се намира в землището на село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград. Имотът попада в обхвата на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Струмяни” към ДП „Югозападно държавно предприятие” - Благоевград. Вещното право се учредява за срок от 3 години за извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности в полза на Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките.

Съгласно друго правителствено решение, от Министерство на отбраната се отнемат три поземлени имота и се включват в Държавния поземлен фонд. Имотите се намират в област Търговище, с. Вардун.
На Министерството на отбраната безвъзмездно се предоставя управлението на три имота-публична държавна собственост. От Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ /ВВВУ/ имотите, намиращи се в гр. Долна Митрополия, се отнемат, поради отпаднала нужда, и се предоставят за управление на Министерството на отбраната, с оглед бъдещи разпоредителни действия.

„Български пощи“ ЕАД да продадат своя дял в недвижим имот в с. Свежен чрез пряко договаряне със съсобственика - община Брезово. Обектът не е необходим за дейността на „Български пощи” ЕАД, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Източник: fakti.bg