Дългът на подсектор „Централно управление", в който влизат всички държавни

Дългът на подсектор „Централно управление", в който влизат всички държавни ...

За година дългът на подсектор Централно управление скочи двойно.


Дългът на подсектор „Централно управление", в който влизат всички държавни предприятия и на практика обхваща почти целия сектор „Държавно управление“, към края на май възлиза на 24,61 млрд. лв. показват данни на Министерство на финансите (МФ). Това е два пъти повече отколкото по същото време година по-рано, когато той е бил в размер на 11,565 млрд. лв. 

На месечна база има сравнително малко намаление - с около 960 хил. лв. по-малко отколкото през април, когато дългът бе 24,70 млрд. лв.

Към петия месец от текущата година вътрешните задължения са 6,242 млрд. лв., а външните 18,370 млрд. лв.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 21%, като делът на вътрешния дълг е 5,3%, а на външния дълг – 15,7%. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от  25,4%, а външните – от 74,6%, показват данните на МФ.През май 2020 г. от МФ не са емитирани държавни ценни книжа (ДЦК) по реда на Наредба № 5, както бе през април, когато бяха проведени аукциони за две дългосрочни емисии с оригинален матуритет от 5 г. и 10 г. и 6 м. с обеми от по 200 млн. лв. На проведените аукциони първичните дилъри на ДЦК заявиха поръчки за 358,30 млн. лв. за 5-годишната емисия, като коефициентът на покритие е 1,79. За емисията със срок 10 г. и 6 м. заявеното количество беше 250,70 млн. лв. и коефициент на покритие 1,25. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на проведените аукциони на облигациите със срок от 5 г. е 0,13%, а на тези със срок от 10 г. и 6 м. е 0,55%.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 май 2020 г. е в размер на 113,1 млн. лв.. Месец по-рано той бе в размер на 125 млн. лв. Вътрешните гаранции са 63,7 млн. лв. (60,4 млн. лв. през април), а външните – 49,4 млн. лв. (64,4 млн. лв. през април). Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП остава непроменено и е в размер на 0,1%. Съгласно водения от Министерството на финансите, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на май 2020 г. достига до 23,185 млрд. лв. или 19,8% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5,956 млрд. лв., а външните – в размер на 17,229 млрд. лв.

Държавногарантираният дълг през май 2020 г. възлиза на 1,692 млрд. лв., вътрешните гаранции са 63,7 млн. лв., а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,4%.

В края на май 2020 г. делът на гарантирания дълг в лева възлиза на 56,3%, в евро – 20,5%, а на този в други валути 23,2%. Източник: investor.bg