Ще се актуализира Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

Ще се актуализира Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. ...

Водещ приоритет в управлението става намаляването на регионалните различия.Ще се актуализира Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (НКПР) като водещ неин приоритет става намаляване на неравенствата между регионите в страната. Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проекта за нейното изменение, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Концепцията е основополагащ национален документ за изпълнение на предвижданите промени в стратегическото планиране на политиките на територията на страната. Тя ще има водеща роля в обвързване на приоритетите на оперативната програма за развитие на регионите за следващия програмен период 2021-2027 г. с документите за стратегическо регионално развитие и пространствено планиране. Така ще се даде визия за развитието през следващите години, ще се определят основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа и ще послужи като основа за планирането и програмирането на периода след 2020 година.

С предложените изменения се очаква  в предстоящия период да се постигнат по-добри резултати, както и да се преобърне тенденцията от моноцентризъм в процес на постепенен преход към полицентрично развитие. Това е необходимо условие за постигане на балансирано, ефективно и щадящо използване на териториалните ресурси и потенциали и необходима предпоставка за смекчаване на рисковете от климатичните промени.

Едно от предложенията в актуализирания документ е като нов компонент в него да се въведат територии от страната или неформални райони със специфични характеристики, проблеми и потенциали както по географски признак – планински, гранични, Дунавски, Черноморски, така и по социално-икономически и екологични признаци.

Така териториите в риск - демографски, икономически, екологичен, и териториите за опазване на ландшафта, на природните и културни ценности са актуализирани и обогатени с нови неформални райони. Определянето на районите със специфични характеристики, проблеми и потенциали ще даде възможност да се фокусират приоритетите на секторните политики и бъдещите оперативни програми. По този начин ще се открият пътища и подходи за съхраняване на тяхната специфика и преодоляване на натрупаните проблеми.  На единия полюс са райони или групи общини с критични показатели на развитие, очертаващи тенденции към обезлюдяване. На другия са райони, чието стимулирано развитие ще допринесе за балансиране на пространствения модел и преход от моноцентрично към полицентрично развитие на националното пространство.

Концепцията не планира ресурси и не установява норми. Тя определя насоките на националната политика за пространствено развитие и служи за платформа за координиране на секторните политики с териториални измерения.

В стратегията залагат електронно управление на всички нива, както и въвеждането на територии от страната със специфични характеристики.

Източник: banker.bg