За не повече от 3 години (или 1095 календарни дни)

За не повече от 3 години (или 1095 календарни дни) ...

......... – Пловдив и завършва при кръстовище с бул. "Пещерско шосе". Настилката в по-голямата ѝ част е паважна. Габаритът на съществуващата улица в разглеждания участък е постоянен - ширината на пътното платно е 9, 00 метра с двустранни тротоари по 3, 00 метра. Получените оферти ще се отварят на публично заседание. ...


Средната работна заплата в страната е спаднала с 1.6% през

Средната работна заплата в страната е спаднала с 1.6% през ...

......... на наетите е с 34 500 души, или с 1.5 на сто. Най-голям ръст на наетите се отчита в преработващата промишленост - с 6400 души, в хотелиерството - с 5200 души, и в строителството - с 4900 души. Най-голямо намаление има в операциите с недвижими имоти - с 1000 души. ...


Средната брутна месечна заплата в страната през първото тримесечие е

Средната брутна месечна заплата в страната през първото тримесечие е ...

......... на трудов договор нараства с 1.5% и в края на март 2018 г. те са 2.31 млн. души.В брутната заплата НСИ включва възнаграждението за положен труд преди приспадането на социалните и здравните вноски за сметка на работника, както и други доплащания - за извънредна и нощна работа, премии и други. ...


Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е ...

......... намаление - в "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 2.9 хиляди. И в процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 2.8%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 2.1%, докато най-голямо намаление е регистрирано в "Операции с недвижими имоти" - с 2.8%. ...


Средната месечна работна заплата през последното тримесечие на 2017 година

Средната месечна работна заплата през последното тримесечие на 2017 година ...

......... лева), "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (1808 лева) и "Финансови и застрахователни дейности" (от 1783 лева).В същото време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" (със средна заплата от 647 лева), "Други дейности" (789 лева) и "Строителство" (847 лева). ...