Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) за 2018 г.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) за 2018 г. ...

Външнотърговското салдо на България за 2018 г. е отрицателно и е в размер на 6845.2 млн. лева.


Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) за 2018 г. е отрицателно и е в размер на 6845.2 млн. лева. Това показват окончателните данни на НСИ.

През 2018 г. от България са изнесени стоки на стойност 56 030.4 млн. лв., или с 2.6 на сто повече спрямо 2017 година. При сравнение на месечните данни за 2018 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през януари (14.6 на сто), а най-голям спад е регистриран през февруари (5.0 на сто).

Внесените стоки през 2018 г. са за 62 875.6 млн. лв., което е с 6.1 на сто повече от предходната година. Съпоставката на месечните данни за вноса през 2018 и 2017 г. показва, че най-голямо е увеличението през януари (19.3 на сто), а най-голямо понижение е регистрирано през декември (8.6 на сто). Износът на стоки от България, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през 2018 г. в сравнение с 2017 г. най-голям ръст е отчетен при износа на "Машини, оборудване и превозни средства" (10.5 на сто). Най-голям спад се наблюдава при износа от сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (9.9 на сто).

При вноса на стоки най-голямо нарастване е регистрирано в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (15.2 процента), докато намаление не се наблюдава в нито един от секторите.

Източник: novini.bg