Текущата и капиталова сметка през ноември е на плюс с

Текущата и капиталова сметка през ноември е на плюс с ...

Платежният баланс в края на ноември е на плюс и достигна 6,710 млрд. евро.


Текущата и капиталова сметка през ноември е на плюс с 507,1 млн. евро при излишък от 200,9 млн. евро преди година. Според предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) за периода януари – ноември 2019 г. платежният баланс е положителен и възлиза на 6,710 млрд. евро, като преди година пак беше отчетен излишък от 3,570 млрд. евро.

Само за ноември, салдото по текущата сметка е на положителна територия с 410,3 млн. евро, като излишък преди година беше 140,2 млн. евро. За първите 11 месеца на миналата година текущата сметка е на плюс и достига 5,882 млрд. евро, докато за същия период на 2018 г. банковата статистика отчете излишък от 2,990 млрд. евро.Търговското салдо за ноември е на плюс с 61,9 млн. евро при дефицит от 166,5 млн. евро година по-рано. За период от 11 месеца то е положително в размер на 164,8 млн. евро, докато през същия период на 2018 г. имаше дефицит от 1,641 млрд. Евро.

Износът на български стоки през ноември е 2,589  млрд. евро, като нараства с 3,3% (83,5 млн. евро) на годишна база, когато възлизаше на 2,506 млрд. евро.

От януари до ноември експортът възлиза на 26,842 млрд. евро, като нараства с 4,6% (1,189 млрд. евро) в сравнение с този за същия период на 2018 г. От януари – ноември 2018 г. ръстът на годишна база е с 3,2%.

Вносът на стоки за ноември е 2,528 млрд. евро, като за една година намалява с 5,4% (144,8 млн. евро). За 11 месеца импортът е 26,677 млрд. евро и намалява с 2,3% (616,4 млн. евро) спрямо същия период на 2018 г. (27,294 млрд. евро, 48,7% от БВП).

Импортът от януари до ноември 2018 г. нараства на годишна база с 8,2%, изчисляват в централната банка.

Салдото по услугите е положително в размер на 225,6 млн. евро , като година прпеди това пак беше на плюс с 222,5 млн. евро. От януари до ноември миналата година то е на положителна територия с 3,874 млрд. евро, като за същия период на 2018 г. пак беше на плюс с 3,415 млрд. евро.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е положително в размер на 39,1 млн. евро, докато през ноември 2018 г. беше на минус с 23,6 млн. евро. За периода от януари до ноември то е отрицателно в размер на 11,2 млн. евро, като за същия период на 2018 г. пак беше на минус с 615,4 млн. евро.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е на плюс с 83,8 млн. евро при положително салдо от 107,9 млн. евро за ноември 2018 г. От януари – ноември миналата година то е на положителна територия с 1,853 млрд. евро, като за ъщия период на 2018 г. пак излезе на плюс с 1,831 млрд. евро.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 96,8 млн. евро при положителна стойност от 60,6 млн. евро за ноември 2018 г. За 11 месеца тя е на плюс с 828,6 млн. евро, като за същия период на 2018 г. имаше положителна стойност от 579,6 млн. евро. 

Финансовата сметка за ноември 2019 г. е отрицателна в размер на 403,3 млн. евро при отрицателна стойност от 311,8 млн. евро за ноември 2018 г. за първите 11 месеца на миналата година тя е на плюс с 2,580 млрд. евро, при положителна стойност от 2,585 млрд. евро за същия период на година по-рано.

Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е отрицателно в размер на 32,8 млн. евро при отрицателно салдо от 137,5 млн. евро за ноември 2018 г. За януари – ноември то е отрицателно в размер на 694,5 млн. евро, като за същия период на 2018 г. пак излезе на отрицателна територия с 314,5 млн. евро. 

Преките инвестиции – активи се повишават със 7,1 млн. евро, докато увеличението  за ноември 2018 г. беше със 138,7 млн. евро, изчислиха в БНБ. От януари до ноември те нарастват с 329,2 млн. евро при увеличение със 760,3 млн. евро за същия период на 2018 г.

Преките инвестиции – пасиви нарастват с 39,9 млн. евро при увеличение с 276,3 млн. евро за ноември 2018 г. За 11 месеца ръстът е с 1,023 млрд. евро, при увеличение с 1,074 млрд. евро за първите 11 месеца на 2018 г.

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 192,8 млн. евро при положителна стойност от 415,6 млн. евро за ноември 2018 г. В периода от януари до ноември то излиза на плюс с 1,310 млрд. евро, като за същия период на 2018 г. отново беше положително с 1,346 млрд. евро.

Портфейлните инвестиции – активи за ноември отбелязват ръст от 176,1 млн. евро при намаление с 97,8 млн. евро за същия месец на 2018 г. От януари до ноември те нарастват с 1,253 млрд. евро при увеличение със 778,5 млн. евро за същия период на 2018 г.

Портфейлните инвестиции – пасиви за ноември се понижават с 16,7 млн. евро при намаление с 513,4 млн. евро година по-рано. За януари до ноември те намаляват с 57,3 млн. евро, като понижението за същия период на 2018 г. беше с 568,3 млн. евро.

В централната банка отчитат, че през ноември резервните активи на БНБ се повишават с 272,6 млн. евро, като   година по-рано пак имаше увеличение с 34 млн. евро. За единайсет месеца обаче те намаляват с 429,1 млн. евро,  докато за същия период на 2018 г. отбелязаха ръст от 519 млн. евро.
 

Източник: investor.bg