Средната брутна месечна работна заплата в България е достигнала 1135

Средната брутна месечна работна заплата в България е достигнала 1135 ...

Средната заплата у нас се увеличи с близо 8% и стигна 1135 лева.Средната брутна месечна работна заплата в България е достигнала 1135 лева през септември. През юли тя е била 1120 лева, а през август - 1095 лева. През третото тримесечие на годината средното възнаграждение е било 1117 лева и се е увеличило със 7.7% спрямо същия период на 2017 г. Това показват данни на националната статистика.

Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 13.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 12.0%, и „Образование“ - с 10.2%.

Като цяло икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2018 г. са:

- „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 2 661 лева

- „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 815 лева

- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 804 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности са били „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 707 лева, „Други дейности“ - 788 лева, както и „Административни и спомагателни дейности“ - 881 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.2%, а в частния - със 7.3%.

Заетост

В края на септември наетите лица намаляват с 36.9 хил., или с 1.6%, спрямо края на юни 2018 г., като достигат 2.32 милиона. Най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.8%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 5.9%, и в „Добивна промишленост“ - с 2.3%. Най-съществено увеличение пък е регистрирано в дейност „Строителство“ - с 1.9% и „Образование“ - с 1.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21.9 и 16.9%.

На годишна база наетите лица се увеличават с 6.9 хил., или с 0.3%. Увеличават се най-много в „Строителство“ - със 7.0 хил., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.2 хил., и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 2.6 хил., а намаляват в „Преработваща промишленост“ - с 2.5 хиляди.

Редактор: Деница Райкова

Източник: expert.bg