След като преди повече от две години с текстове от

След като преди повече от две години с текстове от ...

Готови са правилата за осъществяването на търговска дейност на университетите.


След като преди повече от две години с текстове от Закона за висшето образование на университетите се даде право да регистрират собствени фирми, Министерството на образованието и науката подготви и правилата за регистрация и осъществяването на търговска дейност.

Проектът на постановление е публикуван за обсъждане на портала за обществени консултации. Крайният срок за изпращане на становища е 11 септември.

Проектът предвижда висшите училища да може да създават и да участват в капитала само на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с изрично определен в постановлението предмет на дейност, който трябва да е свързан с резултатите от дейността по професионалните направления и специалностите от регулирани професии, за които висшето училище е получило акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Университетите ще могат и да участват в капитала на такива компании, като участието не може да е по-малко от 34% от капитала.

Дейността на компаниите може да е в три направления - изследване, реализация и развитие на научни разработки, иновативни идеи, индустриални проучвания и разработване на нови продукти и технологии; внедряване и продажба на научни разработки, в т.ч. доставка или изработване на необходимо оборудване за производство на иновативни продукти и обекти на интелектуална собственост, както и регистрация на патенти и търговски марки на национално и международно ниво; иновационно посредничество за трансфер на технологии и знания между технологични центрове и технологични паркове.

Университетите могат да участват в капитала на фирмите с парични и непарични вноски. Паричната вноска може да е само от собствени средства, а не от държавната субсидия, и да не надхвърля 5 хил. лева.

Непаричните вноски може да са само обекти на интелектуална собственост на висшето училище. Оценката на непаричните вноски в капитала се извършва по реда на Търговския закон.

Академичният съвет на висшето училище упражнява правата на собственост върху капитала на едноличните търговски дружества.

Разпределянето на печалбата от дейността на търговските дружества в полза на университета ще се определя в устава или дружествения договор на фирмата по реда на Търговския закон.

Източник: investor.bg