Съветът на ЕС оповести препоръки за България, след като получихме

Съветът на ЕС оповести препоръки за България, след като получихме ...

Брюксел до България: Евро искате, добре! А бедността?.Съветът на ЕС оповести препоръки за България, след като получихме подкрепа за чакалнята на еврозоната и банковия съюз.

- Икономическите показатели на държавните компании са слаби в сравнение с тези на частните и поставят под риск публичните разходи. Реформирането им по европейски стандарти ще подобри стопанската среда.

- Нивото на необслужваните корпоративни заеми е високо, затова ускорете намаляването на задлъжнялостта в частния сектор и преструктурирането на дълговете.

България влиза в чакалнята на еврозоната до една година
- Нивата на неравенство и рискът от изпадане в бедност са големи. 2/5 от населението е изложено на риск от бедност, а доходите на най-богатите 20% от домакинствата са 8 пъти по-високи от тези на най-бедните 20%.

- Въпреки наблюдаваното подобряване на адекватността на социалното подпомагане и на минималните пенсии, системата за социална закрила не подкрепя най-уязвимите групи - ромите, децата, възрастните хора, хората с увреждания и хората, живеещи в селски райони.

- Ограниченият достъп до здравеопазване, който е предизвикан от ниските публични разходи, неравномерното разпределение на ограничените ресурси и от слабото покритие на здравното осигуряване, остават сериозни предизвикателства пред България, смятат от Съвета на ЕС и препоръчват ниското равнище на публичните разходи да се компенсира с високи частни разходи, главно под формата на преки плащания от страна на пациентите.

Брюксел вижда още резерви в подобряването на събираемостта на данъците и ефикасността на публичните разходи, включително чрез ускоряване на мерките за намаляване дела на сивата икономика.

"В добра кондиция сте, затова сега е време за реформи", заключават от Съвета на ЕС.

Източник: petel.bg