С промени в Закона за енергетиката ще отпадне учредяването на

С промени в Закона за енергетиката ще отпадне учредяването на ...

Отпада учредяването на право на строеж за линейни енергийни обекти.


С промени в Закона за енергетиката ще отпадне учредяването на право за строеж при линейни енергийни обекти. Тези правила ще касаят съоръжения като въздушни линии, стълбове за електропроводи, които реално са изключение от класическото правило, че правото за строеж се учредява с цел носителят му да придобие собствеността върху сграда или постройка.

Проектът за изменение на закона е качен за обществено обсъждане на сайта за обществени консултации strategy.bg.

В момента няма ясна дефиниция за линейните енергийни обекти и не са уредени изрично елементите на тези обекти, които имат площен характер, пише в мотивите на автора на текстовете. По тази причина и с промените в основния енергиен закон ще бъде дефинирано изрично "линеен енергиен обект".

По силата на предложените промени това е "съвкупност от подземни и/или надземни съоръжения на техническата инфраструктура, предназначени за пренос, транзитиране или разпределение на електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт или нефтопродукти през мрежи, надземни и подземни водопроводи на хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, както и принадлежащите им трайно прикрепени към земята елементи, независимо от площта, която заемат".

С промените се уеднаквяват регулациите в Закона за собствеността и Закона за устройството на територията, според които право на строеж ще се изисква само при изграждане на обекти, които могат да бъдат въведени в експлоатация като самостоятелни обекти.

Това означава, че изграждането на площадкови енергийни обекти, когато те са сгради или постройки, ще се запази изискването за учреждаване на вещно право за строеж преди да бъде издадено разрешително за строеж. За линейните обекти ще е достатъчно учредяването на сервитутно право.

С проекта за енергийния закон се изменя и Закона за горите и отпада задължението на инвеститорите да искат предварително съгласуване с Министерството на земеделието, когато става въпрос за строеж в горски територии публична държавна собственост, както и със собственика за останалите поземлени имоти в горски територии.

Източник: investor.bg