С 3 000 лева е санкционирана община Асеновград по клауза

С 3 000 лева е санкционирана община Асеновград по клауза ...

Община Асеновград глобена заради нерегламентирани сметища.

С 3 000 лева е санкционирана община Асеновград по клауза от Закона за управление на отпадъците. Това става ясно от съдебно решение на асеновградския Районен съд. Документът посочва, че в началото на февруари тази година е издадена Заповед от Министъра на околната среда и водите, с която е наредено директорите на Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ)–Пловдив да създадат организация за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания. Целта на инспекцията е била да установи има ли незаконни сметища по речните легла и прилежащите територии. При установяване на такива е следвало да се предприемат мерки за образуване на административно–наказателни производства, като съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и издаване на наказателно постановление (НП). Това е трябвало да се случи във възможно най-кратък срок, след констатиране на нарушение.
Първоначалните предписания са били да се почистят и да се предприемат мерки за недопускане на последващо замърсяване. Първата проверка в община Асеновград е била проведена в землището на село Тополово. Инспекцията е установила, че през населеното място преминава река Тополовска, на която коритото е било чисто. На около километър след табелата с името на селото, в посока Асеновград, в местността „Чолак могила“ има отводнителен канал на язовир „Тополово 2“. По неговото протежение, както и в самото корито, на разстояние близо 1,5 км. се е образувало огромното сметище.
Там са били открити всякакви по вид смесени битови отпадъци - пластмасови опаковки, столове, маси, плоскости, дюшеци, одеала, възглавници, едрогабаритни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, телевизори, кутии от хладилници, табуретки, кофи, че дори и строителни отпадъци - тухли, керемиди, плочки, хартиени чували, картонени опаковки, обувки, излезли от употреба гуми, отпадъци от разрушаване на сграда – покривни плоскости. Количеството на отпадъците е било много голямо. Една част от тях са били изхвърлени по дигата на отводнителния канал. Отправено е предписание да се почисти и да се предприемат действия за недопускане на повторно замърсяване.
Друга проверка е била извършена от експерти при РИОСВ-Пловдив и в село Леново. При извършен обход на населеното място е установено, че през там преминава река Леновска и едно селско дере. По пътя към село Поройна, срещу гробищния парк, по ската на "Сухото дере" и около територията на бившето селско сметище, което е закрито още преди 10 години, е констатирано нерегламентирано замърсяване от смесени битови отпадъци. Там са били изхвърляни пластмасови опаковки, стъклени и строителни отпадъци. Под моста на река Леновска, в централната част на селото, от двете страни по дигите на реката, са установени нерегламентирани замърсявания от смесено битови отпадъци, пластмасови опаковки, дюшеци и дрехи. На главния път към село Поройна, под моста на преминаващото селско дере в края на населеното място, е установено незаконно сметище.
Нерегламентирано замърсяване е констатирано и в дерето край извори №12 и №16 за топла и минерална вода. Битови отпадъци са били изхвърляни зад каптажа и около него, по ската на дерето. Там са били открити също пластмасови опаковки, бои, метални кутии. Имало е още и дюшеци, възглавници, дрехи, пластмасови отпадъци, стъклени опаковки, излезли от употреба гуми, строителни отпадъци. И тук е отправено предписание да се почистят всички описани нерегламентирани замърсявания на територията на населеното място и да се предприемат мерки за недопускане на повторно такова.
От кметовете на двете села - Тополово и Леново, в които е била извършена инспекция, са входирани докладни записки до градоначалника на общината. Чрез докладите си те са изискали осигуряване на подходящи машини, с които да се извърши почистването на споменатите сметища.
От своя страна, кметът на Асеновград е изпратил две писма до Управителя на сметопочистващата фирма „КМД“. Чрез тях той е изискал да се извърши почистването на нерегламентираните замърсявания на територията на селата Тополово и Леново. След изтичане  на крайния срок за изпълнение на предписанията, инспектори от РИОСВ-Пловдив са извършили повторна проверка. На място е било констатирано, че районът е почистен само частично. В отговор на забележката, са били представени кантарни бележки от ОП “ТДБСО“-Асеновград за извозване на отпадъци от село Тополово в датите 17.04.19 г. и 18.04.19 г. с общо количество близо 68 000 тона.
Поради лошите метеорологични условия обаче извозването е преустановено временно и е дадено уверение, че то ще продължи до пълното почистване на района. В село Леново въпросът стоял по друг начин - описаните четири замърсени места са били чисти, при повторната визита на инспекторите от пловдивската РИОСВ. Поставени са били и табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци. "Като отчете, че се касае за незаконни сметища в големи размери на територията на двете села и отпадъците там затлачват нормалното протичане на реки, преминаващи през териториите на населените места, създавайки опасност от преливане на речните корита и наводнение, то преценката за липса на маловажност на случая, е законосъобразна", се казва в съдебния акт.
Поради това, съдът прецени, че има нарушение на Закон за управление на отпадъците и наложи глоба. Магистратите подчертават, че случаят не е маловажен въпреки, че почистването в село Леново се е осъществило, а в тополово то е било само частично поради времето. Този факт е изиграл ролята на смегчаващо отговорността обстоятелство. Взема се предвид и това, че се касае за първо нарушение, поради което е наложен минималният размер на глобата, предвидена от закона - 3 000 лева. Община Асеновград обжалва решението с молба размерът на санкцията да бъде намален на 1 400 лева. Съдът обаче прецени, че искането е неоснователно.

Източник: actualno.com