През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата ...

НСИ: Средната заплата достигна 1 125 лева през второто тримесечие.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 125 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.5%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Селско, горско и рибно стопанство" - с 9.8%, "Строителство" - с 8.2%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 6.7%, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Средната месечна работна заплата се повишава с 8.2% спрямо второто тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 15.5%, "Образование" - с 12.3%, и "Строителство" - с 11.4%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2018 г. са:

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 663 лева
"Финансови и застрахователни дейности" - 1 922 лева
"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 821 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
"Хотелиерство и ресторантьорство" - 697 лева
"Други дейности" - 788 лева
"Строителство" - 887 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие в обществения сектор нараства с 9.6%, а в частния - със 7.6%.

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни нарастват с 42.6 хил., или с 1.8%, спрямо края на март 2018 г., като достигат 2.35 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 30.7%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.9%, както и в "Строителство" - с 3.7%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Образование" - с 2.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.8 и 16.9%.

Източник: dnesplus.bg