През месец септември 2018 г. инспекторите от отдели Контрол на

През месец септември 2018 г. инспекторите от отдели Контрол на ...

Извършени проверки на дирекция „Контрол на храните“ на БАБХ през септември 2018 г..

През месец септември 2018 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната.

Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:

•Общ брой извършени проверки в цялата страна – 10 284 бр.;
•Издадени предписания – 1 081 бр.;
•Съставени актове за установяване на административни нарушения – 78 бр.;
•Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 2 бр.;
•Изтеглени и насочени за унищожаване 1 353 кг. храни, 5530 бр. яйца и 6 л. сурово мляко;

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България са:

1.Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
2.Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.
3.Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка.
4.Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.
За периода изготвените становища и предложения са:
•Към институции и ведомства – 41 бр.
•Към фирми и граждани – 21 бр.

Обработени сигнали и жалби:
•Към институции и ведомства – 9 бр.;
•Към фирми и граждани – 29 бр.

Публикуваните материали на сайта на БАБХ са 9 бр.

Източник: dnesplus.bg