Правителството прие решение, с което се учредява безсрочно право на

Правителството прие решение, с което се учредява безсрочно право на ...

Правителството се разпореди с имоти.Правителството прие решение, с което се учредява безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, в землището на с. Згориград, община Враца. Имотът, с площ 399 кв. м, се намира в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Враца“ към ДП „Северозападно държавно предприятие“ - Враца. Той ще бъде използван за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект: „Базова станция № 5579“. „Теленор България“ ЕАД ще заплати по сметката на ДП „Северозападно държавно предприятие“ - Враца цена за учредяване безсрочно право на строеж в размер на 4 476,80 лева. По сметка на Изпълнителна агенция по горите ще бъдат заплатени режийни разноски на стойност 89,54 лева. По сметката на община Шумен ще бъде заплатен данък за придобиване на ограничено вещно право в размер, определен от общинския съвет.

С друго решение правителството възложи на Агенция „Митници“ да сключи договор за придобиване на имот в полза на държавата, представляващ едноетажна сграда (82 кв. м), намираща се на територията на ГКПП „Калотина“. Закупуването на имота е във връзка с бъдещата реконструкция на граничния пункт и изграждане на ново трасе, с което ще бъде повишена пропускателната способност на ГКПП „Калотина“ и ще се осигурят необходимите условия за изпълнение на функциите и задачите на митническата администрация, свързани с контрол на стоки и товари. Съществуващата постройка е частна собственост и е изградена по силата на заповед на кмета на община Драгоман за отстъпено право на строеж върху държавна земя от началото на 90-те години на 20 век. Функционирала е като бюро за туристическо обслужване, а към момента сградата не се използва и не се поддържа. Придобиването й се възлага на Агенция „Митници“ съгласно Закона за държавната собственост, според който Агенцията управлява имотите в рамките на граничните контролно-пропускателни пунктове, които са държавна собственост и не са предоставени на други ведомства. Имотът ще бъде закупен на цена, не по-висока от неговата пазарна стойност - 38 500 лева. Сумата ще е за сметка на бюджета на Агенция „Митници“, на която се възлага и управлението на сградата, включително ангажимента за премахването й в резултат на планираните инвестиционни намерения.

 

Източник: 3e-news.net