Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират

Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират ...

Отпада таксата за хигиенно заключение за дрогерия.Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве.
Отпада таксата за издаване на хигиенно заключение за дрогерия. Досега собствениците плащаха за документа 63 лв.
Отпадат и таксите за предоставяне на информация за регистрационния статус на лекарствен продукт и за нежелани лекарствени реакции, защото информацията е публична. Така се намалява и административната тежест, свързана с получаване на информация за лекарствени продукти.
Въвеждат се нови и отпадат съществуващи такси за извършваните лабораторни анализи и дейности, поради настъпили промени в системата на здравеопазването и въвеждането на нови аналитични методи в дейността налабораториите, информира правителствената пресслужба.

Изменят се съществуващи и се въвеждат нови такси за предоставяне на административни услуги по издаване, изменение и подновяване на разрешение за пускане на пазара на биоциди и други услуги, свързани с тях.

Източник: dnevnik.bg