По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет ...

Салдото по консолидираната фискална програма към юли е положително в размер на 3 223,6 млн. лв..


По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма /КФП/ на касова основа към юли е положително в размер на 3 223,6 млн. лв. (2,8 на сто от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 3 033,1 млн. лв. и по европейските средства в размер на 190,5 млн. лева.

Това съобщиха от Министерството на финансите. Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към юли са в размер на 25 979,9 млн. лв. или 59,2 на сто от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 855,5 млн. лв. (13,2 на сто), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 576,9 млн. лева. Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 20 488,6 млн. лв., което представлява 59,3 на сто от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 3 896,8 млн. лв. или 59,4 на сто от предвидените в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 9 778,0 млн. лв., което е 59,5 на сто от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 6 463,2 млн. лв. или 59,7 на сто от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 3 151,9 млн. лв. (59,1 на сто от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 134,2 млн. лв. или 56,7 на сто от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 799,7 млн. лв. или 68,4 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 014,0 млн. лв., което представлява 57,9 на сто от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 4 041,7 млн. лв., което представлява 61 на сто от годишните разчети. Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 449,6 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юли 2019 г. възлизат на 22 756,3 млн. лв., което е 42,9 на сто от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година разходите по КФП нарастват номинално с 10,8 на сто, което основно се дължи на по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор "Образование"), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018аг., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.), увеличение на разходите за субсидии и други.

Нелихвените разходи са в размер на 21 483,3 млн. лв., което представлява 48,7 на сто от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юли 2019 г. са в размер на 19а632,7 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 833,5 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 17,1 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 461,2 млн. лв. или 68,9 на сто от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 юли от централния бюджет, възлиза на 811,9 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 31 юли е 12,4 млрд. лв., в т.ч. 11,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Източник: novini.bg