Парламентът ще разгледа на второ четене промени в Закона за

Парламентът ще разгледа на второ четене промени в Закона за ...

Парламентът ще разгледа на второ четене промени в Закона за енергетиката.


Парламентът ще разгледа на второ четене промени в Закона за енергетиката, с които се облекчава режимът на изграждане на линейни енергийни обекти. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание.

С измененията се цели пълно и точно транспониране на изисквания на европейски директиви в националното законодателство. Със законопроекта се създава необходимата правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва в националното законодателство към настоящия момент.

Част от промените са свързани и с учредяването на вещни права и с изграждането на линейни енергийни обекти. Депутатите ще разгледат на първо четене и Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, с който се дава възможност до 10% от общия хорариум от учебните часове по учебен план в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и до 20% от образователно-квалификационна степен „магистър“ да могат да се провеждат от изявени специалисти от практиката. Работодателите се насърчават да изготвят и да внасят предложения за обновяване на учебните планове и програми. Целта е по-активно участие на работодателите в образователния процес.

Източник: novini.bg