Парламентът прие промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Парламентът прие промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух ...

Парламентът прие промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух на първо четене.

Парламентът прие промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух на първо четене.
Измененията са внесени от Министерски съвет. "За" тях гласуваха 90 народни представители, "против" - 0 и "въздържали се" -28, с което те бяха приети.
Целта на законопроекта е изпълнение на одобрените мерки за трасформация на модела на административно обслужване в България в законодателството по опазване на чистотата на амтосферния въздух.
Чрез законопроекта се въвеждат мерки за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Регламентират се изискванията и особените правила за издаването на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии (ННЕ) за летливи органични съединения и определяне на нови ННЕ, които в момента са установени в подзаконов нормативен акт – Наредба № 7 от 2003 г.
С текстовете се урежда по-дълъг срок за оправомощаване от Българския институт по метрология (БИМ) на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на бензиностанциите.

Източник: actualno.com