Парламентът одобри откриването на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" в

Парламентът одобри откриването на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" в ...

НС единодушно одобри откриването на Висше военновъздушно училище в Долна Митрополия.


Парламентът одобри откриването на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Долна Митрополия. "За" проекторешението на Министерски съвет гласуваха единодушно 87 народни представители. Предвидено е решението да влезе в сила от 1-ви януари 2020 г.

Основен мотив за откриване на самостоятелно висше военновъздушно училище е нарастващата необходимост от промяна на модела за подготовка на специализирани кадри, отговарящи на съвременните изисквания на Военновъздушните сили и авиацията. Предвижда се Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ да е държавно висше военно училище, създадено на базата на сегашния факултет "Авиационен" на Националния военен университет "Васил Левски" – Велико Търново.

Висшето военновъздушно училище ще е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно висше военно училище със седалище Долна Митрополия, ще има свое знаме, печат и празник на 25 май. Предметът на дейност на училището включва обучение на курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" от област на висшето образование "Сигурност и отбрана" по специалности от регулираната професия "Офицер за тактическо ниво на управление", както и по специалности от областите на висшето образование "Социални стопански и правни науки", "Технически науки" и "Сигурност и отбрана".

В училището ще се обучават студенти за придобиване на висше образование на образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" по акредитирани професионални направления от областите на висшето образование: "Социални, стопански и правни науки" и "Технически науки". В новото училище ще могат да се извършва обучение за придобиване на висше образование на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми, обучение за повишаване на квалификацията, специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. Началникът на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" упражнява правомощия на ректор по Закона за висшето образование.

Източник: novini.bg