Пандемията от коронавирус COVID-19 доведе до забавяне на растежа и

Пандемията от коронавирус COVID-19 доведе до забавяне на растежа и ...

НОИ отчете спад от близо 23% на постъпилите осигурителни вноски през май.


Пандемията от коронавирус COVID-19 доведе до забавяне на растежа и свиване на българската икономиката.Тъй като солидарните социалноосигурителни системи са силно зависими от конкретния бизнес цикъл, ДОО понесе всички негативи от фазата на свиването, а именно затрудняване на стопанската дейност, спад в броя на заетите, повишаване на безработицата.

Наред с това, чисто здравните мерки за ограничаване на пандемията доведоха до по-високо търсене на някои обезщетения за временна неработоспособност, но до спад в търсенето на други. Това са част от констатациите, направени във втория брой на информационния бюлетин на НОИ за 2020 г.

Очаквано, спадът в заетостта доведе до намаляване на броя на осигурените лица, за които се плащат или са дължими осигурителни вноски за фондовете на ДОО. Данните за месец април сочат, че броят на осигурените лица е бил 2 593,8 хиляди лица, при близо 2 796,3 хиляди лица през март (спад от 7,2%) и 2 829,2 хиляди лица през декември 2019 г. (спад от 8,3%). Намаление се отчита при всички видове осигурени лица от частния сектор, но най-голям е спадът при работещите на трудови правоотношения, осигурени в най-масовата, трета категория труд - над 187,1 хиляди лица през април спрямо месец по-рано.

Намалението в броя на заетите и респективно – на осигурените лица, доведе до намаляване на приходите от осигурителни вноски за фондовете на ДОО. Постъпилите осигурителни вноски през май 2020 г. са 496,2 млн. лв. (предварителен отчет). В сравнение с предходния месец, приходите от осигурителни вноски са намалели с близо 146,4 млн. лв., което е спад от близо 23%.

Намалението в приходите от осигурителни вноски е в пряка зависимост от спада в броя на осигурените лица през април спрямо май. Намалението в приходите от осигурителни вноски обаче е по-голямо от това на осигурените лица, което подсказва, че освен съкращения на персонал е налице и намаление на общия брой на отработените часове в икономиката.

Ръст на броя на лицата с право на парично обезщетение за безработица. В резултат от намалението в заетостта, броят на регистрираните безработни лица с право на парично обезщетение за безработица от ДОО стремително нарасна. От малко под 70 хиляди лица през декември 2019 г., в средата на настоящата година броят на лицата с изплатени парични обезщетения за безработица е нараснал над два пъти до близо 147,5 хиляди души. Увеличението се дължи преди всичко на лицата без стаж или доход от друга държава, т.е. хора, които не са работили в чужбина.

Същевременно, след април, когато бе получен рекорден брой заявления (над 68 хиляди), броят на получените в НОИ заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица намалява с бързи темпове. Това дава основание да се прогнозира, че при настоящите прогнози за икономическото развитие и пазара на труда до края на годината входящият поток на безработните лица с обезщетения ще започне да намалява.

Източник: econ.bg