Окончателни промени, свързани с интеграционните добавки на хората с увреждания,

Окончателни промени, свързани с интеграционните добавки на хората с увреждания, ...

Промени: За интеграционните добавки на хората с увреждания.


Окончателни промени, свързани с интеграционните добавки на хората с увреждания, гласуваха депутатите. Те приеха на второ четене измененията в закона за интеграция на хората с увреждания.

Право на месечна добавка, в зависимост от степента на намалена работоспособност, имат лицата с трайни увреждания над 18-годишна възраст, пише БТА.

База за определяне размера на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет, съгласно Закона за социално подпомагане. Още по тематаТри закона в търсене на решение проблемите на хората с увреждания6 юли 2018 20:263"Воля" с воля да се намерят пари за хора с увреждания!5 юли 2018 22:0813

Месечната добавка за социална интеграция за хора с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, както и за такива с над 90 на сто намалена работоспособност с определена чужда помощ, ще е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход. Парите за лица със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност ще е в размер 15 на процента от гарантирания минимален доход.

Лицата с определена чужда помощ ще имат право на добавка за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.

Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти вече е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.

Максималният размер на целевите помощи се определя и актуализира със заповед на министъра на труда, съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването.

Всички висящи административни производства по издаване на индивидуални административни актове от Закона за интеграция на хората с увреждания се приключват по новия ред, записаха депутатите. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон производства се довършват по новия ред.
 
По публикацията работи: Вера К. Александрова

Източник: dnes.bg