Общият показател на бизнес климата през октомври 2020 г. нараства

Общият показател на бизнес климата през октомври 2020 г. нараства ...

Бизнес климатът се подобрява с 0,5 пункта през октомври.


Общият показател на бизнес климата през октомври 2020 г. нараства с 0,5 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността показателят се понижава, информира Националният  статистически институт (НСИ).

През октомври бизнес климатът в промишлеността намалява с 1,3 пункта спрямо септември в резултат на по-умерените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира подобрение в мненията им за притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.Средното натоварване на мощностите от юли до октомври нараства с 2,4 пункта и достига 72,8%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности. Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от чужбина и недостатъчното търсене от страната.По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца

В строителството бизнес климатът се покачва с 0,6 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Настоящата строителна активност се оценява като леко повишена, а и очакванията им за дейността през следващите три месеца са благоприятни. През последния месец анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията, Несигурната икономическа среда остава основната пречка за развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени строителните предприемачи предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се увеличава с 1,3 пункта в резултат на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват. Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността. Регистрирано е и нарастване на отрицателното влияние на фактора „недостатъчно търсене“, който измества на трето място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша. Търговците на дребно очакват продажните цени да запазят своето равнище през следващите три месеца.

В сектора на услугите бизнес климатът нараства с 3,4 пункта, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца, което обаче няма да е съпроводено с допълнително наемане на персонал. Най-сериозните затруднения за бизнеса остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене, факторът „други“ и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Източник: manager.bg