Нетната печалба на Свилоза АД на консолидирана база към 31

Нетната печалба на Свилоза АД на консолидирана база към 31 ...

Нетната консолидирана печалба на Свилоза нараства три пъти през 2017 г..


Нетната печалба на Свилоза АД на консолидирана база към 31 декември 2017 г. нараства три пъти до 15,5 млн. лв., показва консолидираният отчет на дружеството, разпространен чрез БФБ – София.

Към края на миналата година EBITDA (печалбата преди облагане с данъци и амортизации, намалена с финансовите приходи и увеличена с финансовите разходи) е в размер на 23,2 млн. лв., което представлява нарастване с 82,52%.

В същото време EBIT (печалба преди облагане с данъци, намалена с финансовите приходи и увеличена с финансовите разходи) нараства със 165,31% до 15,9 млн. лв. 

Свищовското дружество отчита нетни приходи от продажби на стойност 121,3 млн. лв., което представлява повишение от 19,60% в сравнение с година по-рано.

От продажба на продукция нетните приходи са в размер на 120,033 млн. лв., в сравнение с миналогодишните 100,3 млн. лв.

Консолидираните нетни приходи от продажба на услуги също отчитат значителен ръст от близо 90% до 701 хил. лв. в сравнение с регистрираните 369 хил. лв. към края на 2016 г.

Основните показатели за дейността през 4-то тримесечие на 2017 гОсновни показатели за дейността през 2017 г.

Източник: investor.bg