Нетната печалба на „Сирма Груп Холдинг“ нараства с 19,6% до

Нетната печалба на „Сирма Груп Холдинг“ нараства с 19,6% до ...

Сирма Груп започва годината с близо 20% ръст на нетната печалба.


Нетната печалба на „Сирма Груп Холдинг“ нараства с 19,6% до 1,4 млн. лв. през първото тримесечие на годината, показва консолидираният отчет, разпространен чрез БФБ – София.

Традиционно с най-висок дял се позиционират приходите от услуги и от стоки. Същевременно Европа, Северна Америка и Обединеното кралство заемат челните места в географското разпределение на реализирани приходи.
 Както обикновено най-високи продажби Групата генерира в Европа и Северна Америка. Същите заедно с приходите от Обединеното кралство заемат традиционно около 99,49% от общата сума на консолидираните приходи. От компанията обаче уверяват, че поради диверсификацията на продуктите и услугите си не може да се говори за каквато и да е зависимост на Групата от отделни клиенти или от дадени услуги.

Консолидираните приходи растат със стабилен висок темп от 19,85% или с 2,080 млн. лв. през разглеждания период, което от своя страна е в унисон и с възходящия тренд в бизнес сектора на Групата. Увеличението на консолидираните приходите се дължи както на привличането на нови клиенти, така и на увеличението на обемите от съществуващите.

С най-голям дял в увеличението на консолидираните приходи са тези от продажби на стоки, нараснали с 32,46% спрямо предходния период, следвани от консолидираните приходи от продажба на услуги, нараснали с 13,05 % спрямо първото тримесечие на 2017 г.

Източник: investor.bg