Народното събрание развърза строителството на магистрали и индустриални зони с

Народното събрание развърза строителството на магистрали и индустриални зони с ...

Парламентът развърза строителството на магистрали и индустриални зони.


Народното събрание развърза строителството на магистрали и индустриални зони с приемане на второ четене на промените в Закона за държавната собственост.

С промените беше дадена възможност за предварително изпълнение на отчуждаването на имоти за държавни нужди.

Отчужденията на имотите, което е отговорност на държавата, е една от причините за забавяне на строителството на големи инфраструктурни проекти. Другите са обжалването на обществените поръчки за избор на изпълнители и екооценките.

Сега депутатите дадоха възможност в 7-дневен срок от постъпване на искането за отчуждаване, съдът да допусне предварително изпълнение, когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси при реализирането и изграждането на значими национални обекти и обекти с национално значение.

Това ще е възможно, ако имотът не е единствено жилище на собственика. Други условия са да е налице влязъл в сила подробен устройствен план, с който имотът е отреден за изграждане на национален обект, и определеното обезщетение да е внесено по сметка на правоимащите лица или по сметка на областния управител.

Източник: mediapool.bg