Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) започна да предоставя на граждани

Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) започна да предоставя на граждани ...

Заявления за издаване на разрешение за строеж вече може да се подават онлайн.


Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) започна да предоставя на граждани и представители на бизнеса нова електронна услуга, която позволява онлайн заявяване за издаване на разрешение за строеж от главния архитект на Столична община, става ясно от съобщение на сайта му.

Става въпрос за разрешения за строеж за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, които са неразделна част от инвестиционния проект.

Още по тематаЕлектронен паспорт проследява целия живот на сградите
Необходимите документи за издаване на разрешение за строеж са документ за собственост, виза за проектиране, когато е необходимо, копие от одобрения и съгласуван инвестиционен проект, оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществуващи изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ, оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС,  положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност, предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, специалните разрешителни, изискуеми по специални закони и пълномощно,когато заявлението се подава от пълномощник.

Всеки желаещ може да заплати таксата за заявената административна услуга по банков път по сметката на НАГ, обявена на сайта му. Там е наличен и калкулатор за изчисляване на таксата на услугата.

Заявяването на услугата става чрез квалифициран електронен подпис.

Източник: investor.bg