Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи наличието на ограничения

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи наличието на ограничения ...

КЗК: Начинът на определяне цените за ползване на автогари ограничава конкуренцията.


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи наличието на ограничения на конкуренцията в Закона за автомобилните превози и в Проекта на Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределни цени за автогарово обслужване.

Становището на КЗК е прието с Решение № 676/06.06.2019 г. КЗК отчита, че превозвачите задължително използват автогарите срещу заплащане, като в населените места с повече от една автогара кметът на съответната община определя автогарата, която е начална, междинна или крайна спирка по маршрута. Като се има предвид, че по-голямата част от собствениците на автогари осъществяват дейност и като автобусни превозвачи, автогарите биха могли да се възползват от своето положение и да наложат необосновано високи цени за автогаровите услуги, каквито случаи са установявани в практиката на КЗК. Това обуславя необходимостта от регулиране на цените на тези услуги, но то следва да бъде осъществено, без да се ограничава конкуренцията.

Според Проекта на Методика цената за преминаване през автогара се определя на база на разходи и разумна печалба, а в същото време са предвидени максимални цени за съответната категория автогара. КЗК счита, че автогарите от една и съща категория нямат едни и същи разходи, като се имат предвид разликите в нивото на заплатите в различните населени места, както и това, че предвидените в нормативната уредба изисквания към съответната категория автогари са минимални.

Източник: econ.bg