Комисията за финансов надзор е изпратила писмо до „235 Холдингс“

Комисията за финансов надзор е изпратила писмо до „235 Холдингс“ ...

КФН иска информация от 235 Холдингс“ за проспект за публично предлагане на акции.


Комисията за финансов надзор е изпратила писмо до „235 Холдингс“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството. Това става ясно от решенията на регулатора, взети по време на вчерашното му заседание.

КФН е изпратила писмо и до управляващото дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Боян Миленков за член на Съвета на директорите на дружеството.

От решенията разбираме още, че на второ гласуване е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 11 април 2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

На второ гласуване е приета и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 19 юни 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Комисията е приела на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 55 от 11 юли 2017 г. за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Предстои обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

От КФН са изразили намерение да спазват в надзорната си практика издадените от Европейския орган за ценни книжа и пазари Насоки относно бенчмарковете с малка значимост съгласно Регламента за бенчмарковете (ESMA70-145-1209). Насоките са публикувани на страницата на КФН в рубрика „Нормативна уредба“, „Насоки и препоръки на европейските надзорни органи“ - ESMA.

Източник: investor.bg