Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви цена на

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви цена на ...

Вдигнаха с 20% цената на газа, както се очакваше - със задна дата.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви цена на природния газ за септември 2020 г. - 22,46 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което означава 20% повишение със задна дата. 
Решението, беше взето на закрито заседание на регулатора по подадената от "" заявка за утвърждаване на цена за месец септември 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Експерт: Ще има поскъпване на парното след повишаването на цената на газа Експерт: Ще има поскъпване на парното след повишаването на цената на газа
"Очаква се увеличение в цените на парното, хранителните продукти и услугите, но няма да бъде драстично." Това е прогнозата на председат...
Както беше публично обявено, с писмо до от 01.09.2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД поиска да бъде прекратено административното производство, образувано по заявленията на обществения доставчик от 11.08.2020 г. и 01.09.2020 г. за утвърждаване на цена на природния газ за месец септември 2020 г. Въз основа на това и на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал. 8 от Закона за енергетиката, със свое Решение от 01.09.2020 г. Комисията прекрати административното производство. На 11.09.2020 г. общественият доставчик внесе ново заявление за цени, по което Комисията проведе ново административно производство за утвърждаване на цена на природния газ, считано от 01.09.2020 г., предаде БГНЕС.
С приетото днес, 16 септември 2020 г., решение на Комисията е утвърдена цена на природния газ от 1 септември 2020 г., като е отчетена предложената нa 11.09.2020 г. от „Булгаргаз“ ЕАД цена на природния газ, в която е отразена информацията за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 28.08.2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за месец август 2020 г. на Европейската централна банка, уточни КЕВР.
В утвърдената цена на природния газ от 22,46 лв. /МWh са включени компонента цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по плана за действие при извънредни ситуации.
В правомощията на КЕВР е да утвърди цена на природния газ по подадено заявление от обществения доставчик, отбелязаха от Комисията.

Петкова: Цената на природния газ за септември е формирана правилно Петкова: Цената на природния газ за септември е формирана правилно
Цената на природния газ за месец септември, в размер на 22,46 лв./ Mwh, е формирана правилно. Всички компоненти са правилно отразени. Т...
"Въз основа на предоставените данни и документи към заявлението и след проверка на направените изчисления, КЕВР утвърждава цена на природния газ за съответния месец, която се прилага от първо число на месеца, съгласно чл.30, ал.1, т.7 от Закона за енергетиката", обясни КЕВР ретроактивното действие на новата цена.
При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром експорт“ и усредения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния природен газ.
Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества, отбелязва в съобщението си регулаторът. При определянето на доставните цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ за месец септември 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори, уверяват от КЕВР.

Източник: actualno.com