Кметът на Видин Огнян Ценков обяви, че месната управа отпада

Кметът на Видин Огнян Ценков обяви, че месната управа отпада ...

Огнян Ценков: Община Видин излезе от финансовото затруднение.

Кметът на Видин Огнян Ценков обяви, че месната управа отпада от списъка на общини във финансово затруднение. Това се случва още преди да изтече срокът на финансово-оздравителния план.
Ценков припомни, че с решение от 2016 година на общински съвет Видин е открита процедура за нейното финансово оздравяване. От петте критерия за оценка на финансовото състояние на общините по Закона за публичните финанси, община Видин е отговаряла на три от тях: задължения за разходи по бюджета, просрочени задължения и осреднено равнище на събираемост на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства. Така през месец декември 2017 г. Министерство на финансите одобрява приетия план за финансово оздравяване на общината.
Съобразно плана, на община Видин е предоставен от централния бюджет временен безлихвен заем в размер на 6 000 000 лв., в който е включен и отпуснатия през 2015 година от правителството заем в от 2 000 000 лева. С него са разплатени всички наложени запори на общината. В края на 2017 година е получен първият транш от 2 959 245 лева, предназначен за погасяване на просрочени задължения към доставчици, като по този начин процентът на задълженията от 18,2% спада на 6%. До края на месец март 2018 година се очаква да бъде предоставен и вторият транш от временния безлихвен заем в размер на 1 040 755 лева, с цел изпълнение на заложените в плана за финансово оздравяване дейности.
Огнян Ценков поясни, че към 31 декември 2017 година задълженията на общината са в размер 13 500 000 лева, което представлява 13,2 % и не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Така местната администрация вече е изпълнила първия критерий за оценка на финансовото й състояние по Закона за публичните финанси.
"Данните към края на 2015 година, началото на моя мандат, и сегашните резултати показват, че задълженията са намалели от 21 000 000 лева на 13 500 000 лева”, каза Ценков. Той добави, че с увеличаване събираемостта на приходите от месни данъци и такси, за две години със собствени средстваса разплатени просрочени задължения в размер на 7 500 000 лв.
„Това е успехът, който постигаме ние, гражданите и реалния сектор, реализирайки добра финансова политика, за да убедим правителството, че вървим в правилната посока и община Видин успява да се справя с финансовите трудности, успешно да финализира дейности по европейски проекти и осъществява нови, и да полага повече грижи за подобряване на инфраструктурата, повишаване на жизненото равнище и благосъстоянието на хората”, обобщи Ценков.

Източник: bulnews.bg