Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Варна се състои

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Варна се състои ...

НСИ с нова информация за жилищата на варненци.

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Варна се състои от 100.3 хил. жилищни сгради или с 0.3% повече в сравнение с 2017 година. В градовете се намират 54.5% от всички жилищни сгради, а в селата - 45.5%. Жилищните сгради в областта представляват 4.8% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават

тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 80.1 хил. или 79.9% от всички

жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 5.6%, панелните - 1.6%, а сградите с друга конструкция - 12.9%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946

- 1960 г. - 18.2%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. - 1.7%. Към 31.12.2018 г. броят на жилищата в област Варна е 260.9 хиляди. В градовете се намират 211.9 хил. жилища или 81.2% от общия брой.

Осигуреността с жилища в област Варна на 1 000 души от населението през 2018

г. е 554, като в градовете тя е 536, а в селата - 647. По-голямата част от жилищата са с две и три стаи - 70.0% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 20.4%, а едностайните са 9.6%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Варна е 1.8, като за

градовете показателят е 1.9 лица, а за селата - 1.5. Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 247.4 хил. или 94.8% от общия жилищен фонд на област Варна.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 18 944.1 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно жилище в областта е 72.6 кв. м., като в градовете тя е 73.2 кв. м., а в селата - 70.1 кв. метра. Средната жилищна площ на човек от населението в област Варна е 30.4 кв. м., като за градовете тя е 29.4 кв. м., а за селата 35.9 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са

електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ). От всички 260.9 хил. жилища в област Варна 73.5% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 21.9%, само електрифицираните - 2.8%, а електрифицирани само с водопровод - 1.7%.

Източник: varna24.bg