Фондът на фондовете стартира гаранционен продукт за микрокредитиране на стартиращи

Фондът на фондовете стартира гаранционен продукт за микрокредитиране на стартиращи ...

Фондът на фондовете стартира гаранционен продукт за стартиращи и социални предприятия.


Фондът на фондовете стартира гаранционен продукт за микрокредитиране на стартиращи и социални предприятия.

Финансовите посредници ще бъдат избрани чрез състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на финансов инструмент - Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране". Тя се финансира със средства по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Портфейлната гаранция покрива до 80% от кредитния риск на финансовия посредник по всеки микрокредит, включен в гарантирания портфейл.

Потенциални финансови посредници са кредитни и финансови институции, които имат право да предоставят финансиране под формата на кредити, заеми и/или лизинги на територията на България.

Финансовите посредници ще предоставят микрокредити на стартиращи и социални предприятия, включително и на такива на лица от уязвими групи - безработни повече от половин година, младежи на възраст до 29 г. и лица с увреждания.

Източник: mediapool.bg