Финансови корекции в размер на над 600 хил. лв. са

Финансови корекции в размер на над 600 хил. лв. са ...

Над 600 хил. лв. корекции са наложени на Смолян, за опорочени търгове по европроекти.Финансови корекции в размер на над 600 хил. лв. са наложени на Община Смолян заради опорочени обществени поръчки по изпълнението на проекти, финансирани по Оперативните програми "Региони в растеж" и "Добро управление". За това съобщава регионалното издание "Отзвук" като се позовава на девет съдебни решения по дела на местната администрация в Смолян срещу корекциите, наложени от Управляващия орган по оперативните програми "Региони в растеж" и "Добро управление". Всички те са потвърдили констатациите за извършени нарушения и наложените за това санкции.

При извършените проверки е било установено прилагане на незаконосъобразни методики за оценка на участниците в търговете, показва информацията, отразена в решенията на административните съдилища в София -град и Пловдив. В резултат на това е бил извършен неправомерен избор на победителите в тях.

Голяма част от наложените корекции са за обществени поръчки за "Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градската среда на гр. Смолян". Заради допуснати нарушения в този случай разходите, направи от местната администрация са били коригирани с над 266 хил. лв.

Проверката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е Управляващ орган по Оперативна програма "Региони в растеж", е установила, че в обявленията и документацията за възлагане на обществената поръчка се съдържат

незаконосъобразни критерии за подбор.

Те са довели до необосновано ограничаване на участниците в процедурата и не са осигурли равни условия на всички.

В същото време с прилаганата методика за оценка по показателя "Организация за изпълнение на поръчката" е било допуснато субективно оценяване на участниците в търга.

Проверката е установила още, че някои от условията на процедурата са имали и "разубеждаващ ефект" върху потенциални кандидати за изпълнение на обществениет поръчки.

Според управляващия орган по програма "Региони в растеж", изпълнителят на единият от обектите по проекта за ремонт на улици и детски площадки в Смолян е бил избран незаконосъобразно, а негов конкурент е бил третиран неравностойно.

Множество нарушения

са били открити и при избора на изпълнители по проект "Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян", който включва четири обособени позиции. Там финансовата корекция, наложена на общината е близо 283 хил. лв.

Нарушенията в този случай са свързани предимно с ограничителни условия при организиране на търговете за възлагане на обществени поръчки и използване на неясни показатели за оценка на офертите.

Така например

мъглявият критерий "Организация за изпълнение на поръчката"

е имал 60% тежест за избор на победител в процедурата, което е в противоречие с Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Заради нарушения в използваната методика за възлагане на общесвени поръчки по други проекти за ремонт на улици, надлези и детски площадки в Смолян са наложени финансови корекции за още почти 48 хил. лв.

В мотивите към решението си за потвърждаване на наложениет санкци пловдивският Административен съд е отбелязал, че Община Смолян е нанесла вреда за бюджета на ЕС, необосновано е ограничила конкуренцията и не е допуснала други фирми, които да предложат по-ниски цени в процедурите за ъзлагане на обществени поръчки. Така са били нарушени принципите, на които с основва Законът за обществените поръчки, разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейския съюз, както и регламентите му, е записано в съдебното решение.

Чрез механизма за налагане на

финансови корекции в резултат от установени нарушения

се цели да не се допусне извършването на разход, който е незаконосъобразен. Финансовите корекции са и инструментът, с който може да се отстрани пропуск в бюджета, причинен от допусната грешка.

По повод на информацията за наложените финансови корекции по проекти с европейско финансиране в понеделник местната администрация публикува на сайта си становище, подписано от кмета на града Николай Мелемов. В него се твърди, "че всеки, който работи с Европейски проекти, особено пък инфраструктурни знае, че няма проект, при който да няма неверифицирани суми или финансови корекции". Освен това в становището се твърди също, че "при съставяне на финални отчетни документи, съобразно различните правила на всяка програма неминуемо се стига до разминаване в първоначалната сума на проекта, верифицирана сума, финансови корекции и т.н.".

Кметът на Смолян информира също, че местната администрация е обжалвала финансовите корекции, потвърдени от административните съдилища в София - град и Пловдив пред Върховния административен съд. В становището, подписано от него обаче не е отразена информацията, че още в началото на април т.г. едно от заведените дела вече е завършило с потвърждение на решението, постановено от първата инстанция.

Кои са изпълнителите на обществените поръчки, заради които е санкционирана Община Смолян?

Над 600 хил. лв. корекции са наложени на Смолян, за опорочени търгове по европроекти
© В.

Източник: dnevnik.bg