Фармацевтичната компания „Софрама“ АД взе решение за изплащането на първия

Фармацевтичната компания „Софрама“ АД взе решение за изплащането на първия ...

„Софарма“ взе решение за изплащане на първия й шестмесечен дивидент.


Фармацевтичната компания „Софрама“ АД взе решение за изплащането на първия в историята й шестмесечен дивидент. Това става ясно от решение на общото събрание на дружеството, което се проведе в петък.

Определен е брутен дивидент на една акция от 0,05%.

Още по тематаБлизо 7% са вече обратно изкупените акции на „Софарма“„Софарма“ отчете ръст на приходите от продажби с 21%, но печалбата се свива
В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща както следва: 
- за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; 
- за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната. 

Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на общото събрание, или към 28 септември 2018 г. 

Последната дата за сключване на сделки с акции на „Софарма“ на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 26 септември 2018 г. 

По време на общото събрание на акционерите на „Софарма“ АД е взето решение още за приемане на 6-месечния финансов отчет на дружеството. Нетната печалба на фармацевтичната компания за първата половина на година на консолидирана база е в размер на 20,7 млн. лв., което обаче е спад от 28% на годишна база.

Още през февруари „Софарма“ АД одобри предложените промени в устава на дружеството, с които се допуска изплащането на междинен дивидент на база шестмесечен финансов отчет съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На годишна база акциите на „Софарма“ поевтиняват с 5,68%.

Източник: investor.bg