Европейската комисия настоятелно призовава Румъния да приложи правилно Регламента на

Европейската комисия настоятелно призовава Румъния да приложи правилно Регламента на ...

Еврокомисията настоя Румъния да спре незаконната сеч.Европейската комисия настоятелно призовава Румъния да приложи правилно Регламента на ЕС за дървения материал, който възпрепятства дърводобивните предприятия да произвеждат и пускат на пазара на ЕС продукти, произведени от незаконно добити горски трупи, предаде пресслужбата на институцията.

В случая на Румъния националните органи не са в състояние ефективно да проверяват операторите и да прилагат подходящи санкции. Несъответствията в националното законодателство не позволяват на румънските органи да проверяват големи количества незаконно добит дървен материал.

Освен това Еврокоомисията е установила, че румънските органи управляват горите, включително чрез разрешаване на дърводобив, без да оценяват предварително въздействието върху защитените местообитания, както се изисква в Директивата за местообитанията и директивите за стратегическата екологична оценка.

Също така има пропуски в достъпа на обществеността до информация за околната среда в плановете за управление на горите.

Еврокомисията е установила и че в нарушение на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците са разрушени защитени горски местообитания в рамките на защитени зони по "Натура 2000".

Затова днес Брюксел реши да изпрати официално уведомително писмо на Румъния, като ѝ даде един месец, за да вземе необходимите мерки за отстраняване на проблемите. В противен случай Комисията може да реши да продължи със следващата стъпка в наказателната процедура като изпрати мотивирано становище на румънските органи.

В края на миналата година хиляди румънци протестираха срещу незаконното изсичане на горите.

Източник: dnevnik.bg