Енергийните компании от частния сектор, които са и същинските инвеститори

Енергийните компании от частния сектор, които са и същинските инвеститори ...

Частните компании в енергетиката застават зад усилията на КЕВР за установяване на предвидима регулаторна среда.Енергийните компании от частния сектор, които са и същинските инвеститори се обявяват зад независимостта на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Те застават категорично зад усилията, които полага Комисията за енергийно и водно енергийно регулиране за осигуряване на предвидима регулаторна среда. Това заявяват те в категоричната си позиция.

Долуподписаните компании и браншови организации обединяваме работодателите - частни инвеститори в енергетиката и представляваме над 50% от инсталираните мощности и над 70% от заетите в частния сектор енергетика. Реализираните от нас инвестиции надхвърлят 11 млрд. лв. и се равняват на 60% от всички преки чуждестранни инвестиции за периода 2010 – 2016 г. Работим във всички сегменти на електроенергийния сектор – производство, търговия, разпределение и снабдяване, като произвеждаме енергия чрез конвенционални и възобновяеми източници. Проблемите на енергийния сектор са ни добре известни, като нееднократно сме заявявали позиции и сме правили конкретни предложения за подобряване на инвестиционната среда, прозрачността, либерализацията на пазара, както и в подкрепа на регулаторната и финансовата стабилност на отрасъла.

В този смисъл подкрепяме усилията на независимия и избран по професионални критерии състав на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за установяване на предвидима регулаторна среда, недопускане на политическа намеса в приеманите решения и финансово стабилизиране на енергийния сектор.

Вярваме, че независимостта и експертността на КЕВР следва да бъдат запазени като гаранция за регулиране на структуроопределящия енергиен отрасъл в съответствие с българското и европейското право.

Очакваме в период на съществени промени в сектора, свързани с либерализация на електроенергийния пазар, не дестабилизация и искания за оставки, а стабилна и независима Комисия за енергийно и водно регулиране, с последователни усилия за защита интересите на българската енергетика и българската икономика, като стратегически за благосъстоянието на българските граждани, заявяват компаниите от енергийния сектор. 

Позицията е подкрепена от AES България, Асоциация „Хидроенергия“, Българска фотоволтаична организация, EVN България, ЕНЕРГО-ПРО, Контур Глобал Марица Изток 3, ЧЕЗ Груп България

Източник: 3e-news.net