До края на 2020 г. в България трябва да бъдат

До края на 2020 г. в България трябва да бъдат ...

До 2030 г. в България може да има 50 станции за зареждане на автомобили с водород.


До края на 2020 г. в България трябва да бъдат изградени първите станции за зареждане на автомобили с водород, а до 2030 г. броят им може да достигне до 50. Това е заложено в проект на специална наредба, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).Още по тематаВодородът – убиецът на природния газ?Великобритания ще ограничава до нула вредните газове от изкопаеми горива до 2050 г.Bosch създава горивни клетки с понижено съдържание на платина

Проектонаредбата е разработена от експерти на регионалното министерство, съвместно с МВР, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Документът е публикуван в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ и предстои обществено обсъждане.

Водородното гориво е сред алтернативите варианти с потенциал за дългосрочно заместване на нефта, посочват от ведомството на Петя Аврамова. Редица европейски оценки показват, че все още не е създадена положителната икономическа ситуация за развитие на инфраструктура за алтернативни горива, в това число - за доставчици на инфраструктура за изграждане на станции за зареждане с водород.

В същото време, Европейският съюз се договори за обвързващи цели за дела на възобновяемата енергия в транспортните горива (10 процента до 2020 г.) и за намаляване на интензивността на емисиите на въглероден двуокис от автомобилните горива (с 6% до 2020 г.).

Обявеното в Бялата книга намаляване с 60% на емисиите на въглероден двуокис до 2050 г. изисква и значителен подем на използването на алтернативни горива.

Наредбата на регионалното министерство е съобразена с прогнозите за пазарно развитие в европейски и в национален мащаб. При разработване на проекта на наредба е изследвана водородната мобилност, основана на добри практики в Европа, Калифорния (САЩ) и Канада.

Според оптимистичната прогноза на Индустриален клъстер електромобили за разгръщането на зарядна инфраструктура на водород, с оглед навлизане на превозни средства с водородно задвижване в България, до 2020 г. в страната ни ще бъдат изградени четири зарядни станции, десет – до 2025 г., и 50 до 2030 г.

В по-песимистичен сценарий е прогнозата на Института по електрохимия и енергийни системи към Българска академия на науките. Тя сочи, че след 2020 г. в страната ни ще има поне една функционираща зарядна станция и една в процес на изграждане, а до 2030 г. ще са изградени четири зарядни станции.

Наредбата е предназначена за подпомагане дейността на всички участници в строително-инвестиционния процес съгласно правомощията им, определени в Закона за устройство на територията: възложители, строители, физически лица, упражняващи технически контрол за част "Конструктивна", проектанти, консултанти, технически ръководители, доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване в т.ч. доставчици на съоръжения и елементи за изграждане на инфраструктура за водородни зарядни станции.

Основната цел е да се осигури възможност за изграждане на инфраструктура за зареждане на автомобили с водород, като по този начин се допринесе за постигане на развитието на пазара на превозни средства, използващи алтернативно гориво.

С проекта на Наредба се определят техническите изисквания за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на водородни зарядни станции и контролът по отношение на минималните проектни характеристики за безопасност. Тя ще се прилага за изграждане на станции за зареждане на автомобили с водород, доставен с товарен автомобил, в бутилки в сгъстено газообразно състояние, или произведен на мястото на монтаж и експлоатация на водородната зарядна станция в генератори на водород, използващи процес на електролиза на вода.

Водородната зарядна станция може да се изгражда като интегрирано съоръжение, като компонент на територията на съществуваща или новоизграждаща се бензиностанция и/или газостанция, или автономно – като самостоятелно съоръжение.

Водородните зарядни станции, обхванати от наредбата, са строежи първа категория съгласно Закона за устройство на територията и се въвеждат в експлоатация съгласно определения в него ред, уточняват от МРРБ.

 

Източник: investor.bg