Да отпаднат от първи януари 2019 г. декларациите за новопридобити

Да отпаднат от първи януари 2019 г. декларациите за новопридобити ...

Патриотите предлагат да отпаднат декларациите за новопридобити имоти.


Да отпаднат от първи януари 2019 г. декларациите за новопридобити имоти, които гражданите и фирмите са задължени да подават, предлагат „Обединени патриоти“. Това става ясно от внесените деловодството на парламента промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

По-конкретно се предвижда  да бъде премахнато задължението физическите и юридическите лица да подават данъчни декларации за нвопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и за новопридобити по възмезден или безвъзмезден начин имоти и ограничени вещни права.

Патриотите предлагат още местният данък за новопостроените сгради да се дължи след завършване на строежа. Според вносителите сегашната разпоредба е неясна и противоречива.

Според предлаганите промени годишният данък за новопостроените сгради ще се определя на база информацията, която служебно ще се подава от органа, издал удостоверението за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване след завършването им, а не на базата на подадена данъчна декларация, както е в момента. По същество информацията, необходима за определяне на данъчната оценка е налична в общината, твърдят патриотите. Според тях предлаганите промени ще намалят административната тежест и ще освободи гражданите от подаването на информация, която е налична при компетентния орган. Още по тематаФинансова децентрализация през крив макаронМФ пуска за обществено обсъждане Закона за местните данъци и такси

С цел да се стимулира завършването на недовършеното строителство и ограничаването на нерегламентираното ползване на сгради, преди въвеждането им в експлоатация, се предлага данъкът да е дължим, ако в двегодишен срок от издаването на Акт 14 (завършен груб строеж) и едногодишен срок от съставянето на Акт 15, обектът не е въведен в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

Задължението за подаване на данъчна декларация за определяне на данък върху наследствата остава, но ще бъде еднократно.

Патриотите предлагат да отпадне и задължението за подаване на данъчна декларация за определяне на годишния данък за имотите или ограничените вещни права върху тях. Причината за промяната, според вносителите, е, че това е излишно натоварване, защото цялата необходима информация е налична в общината, защото за имотните сделки се дължи еднократен местен данък. Размерът му се определя всяка година от съответната община но, той е в диапазона от 0,1 до 3% върху оценката на имуществото.

Затова се предлага след получаване на уведомлението от службата по вписванията за прехвърлените права върху имота да се определя и годишният данък, като се уведомяват данъчно задължените лица. 

Източник: investor.bg